เรื่อง: รางวัล ISSI ครั้งที่ 2 งานประชุมวิชาการนานาชาติ

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

นางสาวอัญชัน องค์ศรีตระกูล
นางสาวณภัทร ประธาน
เด็กหญิงสุพิชญา ปรีชา
ชั้น ม.3/1

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทบรรยาย(Oral Presentation)
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภท Poster (Poster Presentation)
เรื่อง พื้นที่น้อยสุดจากการพับกระดาษรูปสามเหลี่ยม
ผลรางวัล ISSI ครั้งที่ 2 งานประชุมวิชาการนานาชาติ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาขากายภาพและคณิตศาสตร์

ครูที่ปรึกษาโครงการ : ครูณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/Jul/2021 14:18:24
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School