เรื่อง: แจ้งปิดขยายเวลาปิดการเรียนการสอน และกำหนดวันสอบกลางภาค

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอน ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ขยายเวลาปิดการเรียนการสอนไปจนถึง 2 สิงหาคม 2564
และกำหนดวันสอบกลางภาค ในวันที่ 3-9 สิงหาคม 2564

**หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีคำสั่งเพิ่มเติมประการใด จะประกาศให้ทราบในลำดับต่อไป**

รายละเอียดพร้อมตารางสอบ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Jul/2021 11:22:41
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School