เรื่อง: แจ้งปิดการเรียนการสอนและปรับเปลี่ยนรูปแบบการวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2564

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
แจ้งปิดการเรียนการสอนและปรับเปลี่ยนรูปแบบการวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2564
ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
แนวปฏิบัติความยืดหยุ่นในการจัดการเรียนการสอน
คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 4023/2564
     

--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Jul/2021 14:01:04
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School