เรื่อง: ประชาสัมพันธ์เรื่องการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา

ขณะนี้กลุ่มบริหารงานงบประมาณ งานการเงิน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ได้ดำเนินการส่ง File แจ้งการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ให้กับครูที่ปรึกษา
เพื่อให้ครูท่ ปรึกษาส่งให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าบำรุงการศึกษา
โดยใบแจ้งชำระค่าบำรุงการศึกษาจะเป็น QR Code รายบุคคล
ซึ่งผู้ปกครองหรือนักเรียนสามารถปริ้นและนำไปชำระเงินผ่านทางธนาคาร
หรือชำระผ่าน internet banking


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Jul/2021 14:10:23
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School