เรื่อง: การประกวดสุนทรพจน์ “สะพานสู่ภาษาจีน”

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

นางสาวกัญญาณัฐ สังขพันธุ์
ม.6/5 นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ICE
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ในการประกวดสุนทรพจน์ “สะพานสู่ภาษาจีน”
Chinese Bridge : 汉语桥 ครั้งที่ 14 (ระดับประเทศ)
และได้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติที่ประเทศจีนต่อไป


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Aug/2021 11:26:01
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School