เรื่อง: การแข่งขันประกวดเล่าเรื่อง

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

เด็กหญิงพิชญ์สินี แจ้งอักษร ม.๓/๘

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ ๑ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
และทางโรงเรียนต้นสังกัดได้รับโล่เกียรติยศ การแข่งขันประกวดเล่าเรื่อง
หัวข้อ "ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : เรื่องเล่า ตำนาน ประวัติบุคคลสำคัญ" ด้วยภาษาถิ่น (รอบชิงชนะเลิศ)
กลุ่มที่ ๔ โรงเรียนที่อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้

ครูผู้ฝึกซ้อม : ครูธนัชชา ศิริชัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sat/Aug/2021 10:00:27
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School