เรื่อง: การแข่งขันในกิจกรรมพิเศษฉลองครบรอบ 20 ปี “สะพานสู่ภาษาจีน”

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

นายชินาธิป รักไชย ม.6/5
นายคชาธร เพื่อนรักษ์ ม.6/5
นายสิรวิชญ์ ธำรงเกียรติกุล ม.6
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ
ได้รับเงินรางวัล 4000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

นายปวีร์ บุตรละคร ม.6/5
นางสาวกัญญาณัฐ สังขพันธุ์ ม.6/5
นางสาวฝนฤทัย สุทธิวงษ์ ม.6/5
ได้รับรางวัลชมเชย รับเกียรติบัตร
และรางวัลสมาชิกวีไอพีแบบรายปีจากทาง bilibili

จากการแข่งขันในกิจกรรมพิเศษฉลองครบรอบ 20 ปี “สะพานสู่ภาษาจีน”
Chinese Video Subtitle Translation Challenge
ระดับประเทศ 汉语桥20周年特别活动 中文视频泰语翻译挑战赛


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Aug/2021 17:10:40
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School