เรื่อง: รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน EP

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
เพื่่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน EP จำนวน 1 อัตรา

ให้บุคคลที่มีคุณสมบัติและมีสิทธิสอบคัดเลือกมารายงานตัว เพื่อสอบคัดเลือก
ในวันที่ 23 สิงหาคม 2564  อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เวลา 08.30 - 09.00 น.

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Aug/2021 14:37:50
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School