เรื่อง: การแข่งขันการประกวดร้องเพลงจีนเยาวชนจีนโพ้นทะเล

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

นางสาวร้อยแก้ว โรจน์บุญถึง ม.5/5
นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ICE โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
(ตัวแทนประเทศไทย) ได้รับรางวัลอันดับที่ 5 ระดับนานาชาติ
ในการแข่งขันการประกวดร้องเพลงจีนเยาวชนจีนโพ้นทะเล
"Water Cube Cup 2021” ระดับนานาชาติ (ผ่านระบบ Online)


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Aug/2021 14:26:42
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School