เรื่อง: การเลือกวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ระบบเลือกวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
Additional Electives System (AES)

เข้าระบบเลือกวิชาเพิ่มเติม

เปิดระบบเลือกวิชาตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น.
ปิดระบบวันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น.

สำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มี
ชั้น ม.1/7 - 15 || ชั้น ม.2/5 - 14 || ชั้นม.5/6 - 14 || และชั้น ม.6/10 - 14

โดยมีรายวิชาดังต่อไป

ชั้น ม. 1
ชั้น ม. 2
ชั้น ม.5
ชั้น ม.6

--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sun/Sep/2021 09:06:49
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School