เรื่อง: ผลการสรรหาและคัดเลือก

ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวนูรดียานา ดาหะตอ ระดับดีเด่น

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจตุรงค์ เลิศชูวงศา ระดับดีเด่น

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/Sep/2021 11:25:57
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School