เรื่อง: แจ้งปิดการเรียนการสอน

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอน
ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Sep/2021 19:36:26
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School