เรื่อง: The Foreign Language Department

The Foreign Language Department of Phuketwittayalai School
has set up a project which aims to improve students’speaking skills.
This project is being held during the 4th until the 22nd of October, 2021
in response to the students’ interests. The project is being taught by
Mr. John Charles Fox to enhance the students’ ability in communicating
in English along with putting their free time into good use!

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (Speaking Skills)
ตามความสนใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ระหว่างช่วงปิดภาคเรียน 1/2564 วันที่ 4-22 ตุลาคม 2564
โดยคุณครูชาวต่างชาติ Mr. John Charles Fox

     
 

 


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Oct/2021 09:20:59
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School