เรื่อง: แบบประเมินความพึงพอใจการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2564

งานนโยบายและแผน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ขอความร่วมมือผู้ปกครอง นักเรียน และครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ตอบแบบประเมินความพึงพอใจการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป

ตอบแบบสอบถาม


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Oct/2021 11:40:12
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School