เรื่อง: การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

เด็กชายรัชชานนท์ ธีระตระกูลชัย ชั้น ม.3/1
รางวัลเหรียญทองแดง
เด็กหญิงชัญญาพิชญ์ สุดสม ชั้น ม.3/1
รางวัลเกียรติคุณประกาศ

การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Oct/2021 15:36:30
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School