เรื่อง: การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 (NSC 2022)

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

เด็กชายคเชนทร์ชัย ใจกล้า ม.3/3
นายเดชชาตรี ศรีมั่น ม.3/3
เด็กชายอัฑฒกร ทองเอียด ม.3/3
โครงการ บัลลังก์ทอง

ผ่านรอบโครงการที่ผ่านการพิจารณารอบข้อเสนอโครงการ
หมวดโครงการ โปรแกรมเพื่อใช้ภายใต้สถานการณ์โควิค-19 และโรคติดเชื้ออุบัติใหม่
ระดับ นักเรียน

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 (NSC 2022)
ศูนย์ประสานงานภูมิภาค "ภาคใต้"

อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครู ว่าที่ รต.ชนะภัย ขลธาร--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Oct/2021 11:27:31
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School