เรื่อง: คู่มือการใช้งาน HomeWork System : HWS (สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง)

คู่มือการใช้งาน HomeWork System : HWS
(ระบบการบ้าน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย)
ลิงค์ http://mis2.pkw.ac.th/hws หรือคลิกที่เมนูด้านซ้าย ลูกฟ้า-ขาว

** ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถเข้าไปใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 **


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Oct/2021 10:18:38
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School