เรื่อง: การแบ่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 (SMP)

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

เรื่อง การแบ่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โครงการห้องเรียนพิเศษ
หลักสูตรความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMP)
ประจำปีการศึกษา 2564


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sat/Oct/2021 14:53:35
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School