เรื่อง: ลงทะเบียนเรียนซ้ำ

8-9 พฤศจิกายน 2564 นักเรียนชั้น ม.2 , ม.3 , ม.5 และ ม.6 ลงทะเบียนเรียนซ้ำ

- ม.2 ยื่นคำร้องฯ รายวิชา ม.1 เทอม 2
- ม.3 ยื่นคำร้องฯ รายวิชา ม.1 ม.2 เทอม 1 และเทอม 2
- ม.5 ยื่นคำร้องฯ รายวิชา ม.4 เทอม 1
- ม.6 ยื่นคำร้องฯ รายวิชา ม.4 ม.5 เทอม 1 และเทอม 2

แบบคำร้องลงทะเบียนเรียนซ้ำ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Nov/2021 08:57:38
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School