คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ร่วม

ต้อนรับคณะผู้บริหาร และคณะครูจากโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม
เดินทางมาศึกษาดูงานด้านวิชาการ และด้านกิจการนักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ณ ห้องประชุมวรสิทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 13 มิถุนายน 2567

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School