มูลนิธิสตรีนานาชาติ ภูเก็ต โดย คุณวิภา ตันมานะตระกูล ประธานพร้อมคณะกรรมการ
เข้าเยี่ยม ติดตามผล นักเรียนทุน และมอบทุนการศึกษา (ทุนต่อเนื่อง)
จำนวน 17 ทุน เป็นจำนวนเงิน 196,000 บาท

ณ ห้องแนะแนว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 14 มิถุนายน 2567

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School