กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาจากตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และการวัดผลประเมินผล
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

โดยกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการอบรม ใช้ในการกำหนดโครงสร้างรายวิชา
การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2567

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School