คณะครูงานนักศึกษาวิชาทหาร นำนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

วันที่ 16 มิถุนายน 2567

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School