โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ขอขอบพระคุณ

คุณบุญ ยงสกุล มอบเงิน จำนวน 400,000 บาท
เพื่อใช้ในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ห้อง 532)

โดยมี ดร.วัขรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คณะผู้บริหาร และคณะคณะครู
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ห้อง 532)

วันที่ 17 มิถุนายน 2567

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School