*ค้นหาจาก ชื่อ หรือ ส่วนหนึ่งของเนื้อหา

รายการกิจกรรมทั้งหมด
 • หลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษ GIE
 • การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการจัดงาน ปีการศึกษา 2567
 • บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 • พิธีแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา
 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล
 • การประชุมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2568
 • การดำเนินการจัดสอบ CU TEP
 • พิธีเปิด งานหน่วยแพทย์จิตอาสา พอ.สว.
 • กิจกรรมทำบุญตักบาตร และกิจกรรมพิธีสมโภชเทียนพรรษา
 • การประชุมคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตเทพกระษัตรี จังหวัดภูเก็ต
 • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
 • งานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE 2567
 • กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ รณรงค์ป้องกันปัจจัยเสี่ยงด้านบุหรี่ไฟฟ้า
 • คาราวานวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 • โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่
 • ศูนย์สาธิตการจัดการเรียนรู้ ก่อการดี PKW Cafe
 • พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์
 • การแข่งขันวันวิชาการเปิดบ้านห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม SMTE
 • พิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์
 • ค่ายส่งเสริมศักยภาพสภานักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ครั้งที่ 8
 • กิจกรรมวันทานาบาตะ
 • กิจกรรมพิธีปฏิญาณตน และมอบเข็ม ให้สภานักเรียน ปีการศึกษา 2567
 • กิจกรรมเส้นทางการศึกษาสู่อาชีพ
 • พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดภูเก็ต
 • กิจกรรมโครงการแจกแว่นสายตาเด็กในจังหวัดภูเก็ต
 • กิจกรรมเปิดโลกกว้างเส้นทางอาชีพ
 • Harbin Engineering University แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
 • มอบเสื้อสามารถ เข็มเพชรชฎา โล่รางวัลและเกียรติบัตร
 • กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ TGAT
 • กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • งาน Discover Pride Phuket 2024
 • กิจกรรม ออกแบบและเพ้นท์ผนังร้านค้า ก่อการดี PKW Cafe
 • กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดภูเก็ต มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล
 • กิจกรรม เชิดชูพระสุนทรโวหาร สืบสานวันภาษาไทย
 • กิจกรรม ติวฟิต พิชิต TGAT1 และ IELTS
 • กิจกรรม จังหวัดภูเก็ต
 • กิจกรรมเดินขบวนรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก
 • การสอบคัดเลือก TEDET วิชาคณิตศาสตร์
 • กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ MATH RALLY ครั้งที่ 3
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ Young Talent
 • กิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง
 • บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
 • การประชุมและนำเสนอความพร้อมการจัดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46 ICT และเครือข่าย
 • การเลือกตั้งสภานักเรียน
 • พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567
 • กิจกรรมทางวัฒนธรรมญี่ปุ่น
 • ขอขอบพระคุณคุณบุญ ยงสกุ
 • การคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
 • กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาจากตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทางตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • มูลนิธิสตรีนานาชาติ เข้าเยี่ยม ติดตามผล นักเรียนทุน และมอบทุนการศึกษา
 • ต้อนรับนางสวรรยา รัตนราช มอบเกียรติบัตรกับนักเรียนแกนนำโรงเรียนสุจริต
 • โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม
 • การรายงานตัวนักศึกษาวิชาชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3
 • Rotary Patong Beach Foundation จัดโครงการแจกแว่นสายตา
 • การประชุม OBEC Special
 • กิจกรรมค่าย Study Tour
 • กิจกรรม Unity Camp 2024
 • กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน (Classroom Meeting) ครั้งที่ 1
 • กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน (Classroom Meeting) ครั้งที่ 1
 • กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน (Classroom Meeting) ครั้งที่ 1
 • กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
 • พิธีเชิญธงตราสัญลักษณ์ งามเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • PSU Phuket Education Fairs 2024
 • วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
 • วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗
 • วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
 • วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม
 • ระบบ การหาค่าประสิทธิภาพ Efficiency
 • TO BE NUMBER ONE PHUKET YOUTH LEADER CAMP รุ่นที่ 21
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 • พิธีมอบทุนการศึกษา โดยมูลนิธิพิทักษ์เด็กภูเก็ต
 • การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
 • การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น Japanese Language Proficiency Test (JLPT) ครั้งที่1
 • ต้อนรับและแสดงความยินดีกับ รองผู้อำนวยการนิสานาถ สงรักษ์
 • มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดี การแข่งขันประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย
 • ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตร 4 ปี
 • นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล เข้าเยี่ยม พร้อมให้กำลังใจแก่นักเรียน ในการสอบแข่งขันทางวิชาการ
 • นายถาวร เวชจันทร์ ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยม ความพร้อมการเปิดภาคเรียน
 • พิธีปิดโครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนแบบเข้ม ห้องเรียนพิเศษ ภาษาจีน อังกฤษ (ICE)
 • บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
 • ร่วมต้อนรับคุณครูจิระพงศ์ ขรรค์มา
 • ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2567
 • กิจกรรมค่ายรู้จักคน รู้จักตน รู้จักเรียน ปฐมนิเทศ ม 4
 • กิจกรรมค่ายรู้จักคน รู้จักตน รู้จักเรียน ปฐมนิเทศ ม 1
 • กิจกรรมค่ายเยาชน NEW(S) GEN LEADER CAMP
 • การเรียนการสอนปรับพื้นฐาน นักเรียนห้องเรียนทั่วไป
 • โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม จังหวัดสงขลา
 • โรงเรียนพิมายวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
 • โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา
 • วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
 • ต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต หาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ Active learning
 • วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • งานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
 • มอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป
 • การมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป
 • รายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ
 • รายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป
 • กิจกรรมค่ายเรียนภาษาอังกฤษและลแกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้น
 • กิจกรรมทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรมและการศึกษาในต่างประเทศ
 • ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการอรพรรณ นวลศรี
 • การสอบคัดเลือกนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ
 • การสอบเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป
 • การประชุมเพื่อดำเนินการในการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่
 • พิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนแบบเข้ม ห้องเรียนพิเศษ ICE
 • สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 2567
 • โครงการ To Be Number One ระดับภาคใต้ ประจำปี 2567
 • โรงเรียน ปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนบุรี
 • โรงเรียนเตรียมอุมศึกษาภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • พิธีมอบเกียรติบัตรทีมนักกีฬาว่ายน้ำ กิจกรรม ว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด
 • กิจกรรม ว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด
 • โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ศึกษาดูงาน
 • โครงการทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
 • ต้อนรับนายวรศิษย์ พุฒจีบ นายอำเภอเมืองภูเก็ต พร้อมด้วยคณะ
 • กิจกรรม PKW Pre A Level
 • กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียน ระดับชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนโครงการพิเศษ
 • การประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียน ระดับชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2566
 • นางพรทิพย์ นุกูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง สนามสอบ O NET
 • การประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน นายกฤตภาส สัตยาชัย
 • การสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ
 • สนามสอบ O NET ระดับชั้น ม 6 Digital Testing
 • ประชุมการจัดสอบ O NET ระดับสนามสอบ Digital Testing
 • กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมคืน ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
 • โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์
 • การสอบฟังและการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ English Program
 • การสอบเข้าโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
 • การทดสอบข้อเขียนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์
 • กิจกรรม Happy Valentines Day
 • มอบเกียรติบัตรรางวัลยอดนักอ่าน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
 • โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ฝ่ายประถมศึกษา
 • โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล ตันติวิท
 • พิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม ๔๓
 • รางวัล เด็กดี ศรี ภ.ว
 • สนามสอบ O-NET ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
 • โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปี 2567
 • ณะกรรมการนักเรียนระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2566 กล่าวความรู้สึกและกล่าวอำลา
 • กิจกรรมแนะแนวการศึกษา หลักเกณฑ์การเข้าศึกษาระดับชั้น ม.1 2567
 • มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดี
 • กิจกรรมแนะแนวการศึกษา หลักเกณฑ์การเข้าศึกษาระดับชั้น ม.1 2567
 • กิจกรรมแนะแนวการศึกษา หลักเกณฑ์การเข้าศึกษาระดับชั้น ม.1 2567
 • โครงการส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการ กิจกรรมบริการทางภาษา
 • กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี มัธยมศึกษาปีที่ 3
 • กิจกรรมแนะแนวชี้แจงรายละเอียด หลักเกณฑ์การเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • กิจกรรม ฝากกล่องไปบอกเธอ Bird Box
 • มอบเข็มฟ้าขาว ช่อดอกไม้แสดงความยินดี
 • กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนกลุ่มวิชาเอก
 • กิจกรรมค่าย STEM ให้กับนักเรียนรางการห้องเรียนพิเศษ EP
 • มหกรรมเปิดโลกด้านภาษา ส่งเสริมพหุปัญญา นวัตกรรมผู้เรียนสู่สากล
 • กิจกรรมเทศกาลตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2566
 • มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล แสดงความยินดี
 • รับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต To be number one idol รุ่นที่ 14
 • มอบเกียติบัตรให้กับนักเรียนที่ทำคุณประโยชน์
 • ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Language Festival 2024
 • เดินทางไปส่งรองรุ่งนภา แซ่ส้อ ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง
 • การสอบวัดประมวลความรู้ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • การทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR
 • กิจกรรมอบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC Youth Counselor)
 • พิธีมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีให้กับนักเรียน การแข่งขันบอร์ดเกมชิงแชมป์ประเทศไทย ระดับเยาวชน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
 • การทดสอบ Pre - Listening Test 2024
 • ร่วมแสดงความยินดีกับ รองผู้อำนวยการรุ่งนภา แซ่ส้อ
 • มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ทำคุณประโยชน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 • กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี เดินทางไกล ม.1 ปีการศึกษา 2566
 • พิธีมอบเข็มฟ้าขาว และเกียรติบัตร ที่ได้รับรางวัล ระดับประเทศ
 • กิจกรรมแนะแนวการศึกษา ชี้แจงรายละเอียด หลักเกณฑ์การเข้าศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
 • การสอบวัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เพื่อรับประกาศนียบัตร DELF SCOLAIRE
 • สนามสอบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย IJSO 21
 • กิจกรรม PKW Family Run 3
 • พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกโครงการทดสอบความรู้เพชรชฎา รอบเพชรชฎา
 • ศูนย์การแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
 • พิธีเปิดมหกรรมวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 จังหวัดภูเก็ต
 • การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
 • กิจกรรมวันครู ประจำปี 2567
 • การสอบโครงการทดสอบความรู้เพชรชฎาฟ้าขาว รอบเพชรชฎาฟ้าขาว
 • กิจกรรมวันปีใหม่ - วันเด็ก (วันชฎาฟ้า - ขาว) ประจำปี 2567
 • กิจกรรมการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One รุ่นที่ 14
 • กิจกรรมและโครงการ YC PKW
 • ชุมนุมคนชอบเที่ยว จัดทำแผนการเดินทางและกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 • กิจกรรมการแข่งขันความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรมจีน Dragon Cups ครั้งที่ 8
 • การสอบโครงการทดสอบความรู้เพชรชฎาฟ้าขาว ม.1 ปีการศึกษา 2567
 • กิจกรรมทัศนศึกษา ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ม.4
 • กิจกรรมทัศนศึกษา ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ มัธยมศึกษาปีที่ 3
 • ร่วมต้อนรับผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE จากโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา และโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม
 • แสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการเอกชัย ไชยสุวรรณ์
 • การประชุมเพื่อขยายขอบเขตความร่วมมือทางวิชาการและศึกษาดูงานด้านการศึกษาภาษาจีน
 • กิจกรรม Christmas Day
 • พิธีการมอบเกียรติบัตรและรางวัล ในการสอบ PKW Pre-test ครั้งที่ 10
 • กิจกรรมวิ่ง อุ่นไอรักศรีนครินทร์ 2024 ครั้งที่ 2
 • การอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ สู่สมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ PA ภาคใต้ (จังหวัดภูเก็ต)
 • กิจกรรมเปิดบ้านโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ครั้งที่ 4
 • โครงการค่ายคอมพิวเตอร์ ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
 • การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
 • คณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
 • พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
 • ค่ายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
 • สนามสอบ TGAT/ TPAT ปีการศึกษา 2567
 • World Chinese Language Conference 2024
 • โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด
 • กิจกรรมการสอบวัดความรู้ธรรมศึกษา ประจำปี 2566
 • โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ จังหวัดสตูล เดินทางมาศึกษาดูงาน
 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล, พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ
 • กิจกรรมการทดสอบเตรียมความพร้อม (PKW PRE-TEST 2024) ครั้งที่ 10
 • กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
 • พิธีปิดการแข่งขันกีฬา สานสัมพันธ์ไตรภาคี ประจำปี 2566
 • มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดในการสอบ PKW Pre TGAT
 • มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดี ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส
 • พิธีมอบเสื้อสามารถให้กับ เด็กหญิงศิรดา อินดี การแข่งขันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับนานาชาติ
 • Classroom Meeting ครั้งที่ 2
 • โครงการวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน CEFR
 • อบรมและมอบเกียรติบัตร โครงการเยาวชนจิตอาสาจังหวัดภูเก็ต
 • ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกีฬาไตรภาคี
 • ดำเนินการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2565-2566
 • จิตอาสาในงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2566
 • วันธารน้ำใจให้ลูก ภว ประจำปี 2566
 • กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับห้องเรียนทั่วไป
 • พิธีเปิดการแข่งขันฟุตซอลสานสัมพันธ์น้องใหม่ต้านภัยยาเสพติด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • กิจกรรม English Camp
 • มอบห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
 • มอบเข็มสารวัตรสนาม
 • กิจกรรม "วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2566
 • วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566
 • มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดี
 • งานทอดกฐิน วัดเจริญสมณกิจ
 • การติดตามความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
 • ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2
 • มอบเกียรติบัตร มหกรรมวิชาการ Southern English Medium Instruction Programmes Open House 2023
 • การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน นายกฤตภาส สัตยาชัย
 • กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน
 • กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ห้องเรียนพิเศษ ICE ม.1
 • พิธีมอบเข็มเกียรติยศนักกีฬา ผู้ทำผลงานดีเด่นระดับชาติ นักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
 • พิธีเชิดชูเกียรตินักกีฬาที่สร้างผลงานในการแข่งขันกีฬา จังหวัดภูเก็ต
 • Walk Run Bike 9 Fighting Stroke
 • ต้อนรับคณะครูที่ย้ายมาปฏิบัติราชการ
 • กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567
 • จิตอาสานักเรียนอนุรักษ์สืบสานประเพณีถือศีลกินผัก
 • วันนวมินทรมหาราช
 • กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์
 • กิจกรรมค่ายวิชาการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566
 • ค่ายวิชาการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ปีการศึกษา 2566
 • การนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
 • พิธีเปิดค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา
 • โครงการ International Friends for Peace 2023
 • มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วม มหกรรมวิชาการ 46ict
 • มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
 • กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทางทะเล บูรณา แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
 • กิจกรรมมุทิตาจิต ประจำปีการศึกษา 2566 เพชรงามแห่งชฎา อำลากาลเกษียณ
 • กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส ประจำปีงบประมาณ 2566
 • รับรางวัล และร่วมนำเสนองานวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • กิจกรรมการทดสอบวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ตามกรอบอ้างอิงของ CEFR
 • ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าเยี่ยมการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
 • โครงการ AISE CAMP
 • รายการ TRANG VTEA BOARD GAMES 2023 ระดับประเทศ
 • ยอดนักอ่าน ประจำเดือนมิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม
 • การประกวด"คีตวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดิน" ปีที่ 2
 • การสอบโครงการ TEDET
 • โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ลงนามความร่วมมือทางการศึกษา
 • ต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากร จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง
 • โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา จังหวัดพังงา
 • กิจกรรมขับเคลื่อนภูเก็ตโมเดล สู่โลกอาชีพ R-Phuket Model
 • การจัดประชุมสรุปงานการแข่งขัน SEMIP Open House ครั้งที่ 16
 • สนามสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่ายฝึกอบรม โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ
 • ร่วมสนับสนุนอาหาร กิจกรรมกีฬาสี “ฟ้า-ขาว เกมส์”
 • กิจกรรมค่ายภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารด้วยภาระงาน
 • โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง เดินทางมาศึกษาดูงาน
 • พิธีมอบธงเจ้าภาพการจัดกิจกรรมของกลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46 ict
 • ประชุมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ
 • กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
 • กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนว ครูที่รับผิดชอบงานแนะแนว
 • กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ (ค่ายคณิตศาสตร์)
 • กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566
 • กิจกรรมอบรมการถ่ายภาพ
 • การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV
 • โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย
 • กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
 • การประชุมปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล
 • กิจกรรมการอบรมโครงการ เยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันภัยบุหรี่ไฟฟ้า
 • โรงเรียนทับปุดวิทยา จังหวัดพังงา
 • วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 • กิจกรรมวันอาเซียน (ASEAN DAY) และกิจกรรมตามรอยเท้าพ่อหลวง ร.9 สู่วิถีชีวิตพอเพียง
 • กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและนักเรียน โครงการสหวิทยาการ (MIP)
 • กิจกรรมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มและพิธีถวายพระพรชัยมงคล
 • กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ชั้น ม.1-3 รอบคัดเลือก
 • การแข่งขันมหกรรมวิชาการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ภาคใต้ ครั้งที่ 16
 • กิจกรรม ค้นพบศักยภาพที่ซ่อนอยู่
 • พิธีมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา โครงการ "LH Bank
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบของที่ระลึกให้กับนักเรียนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ และนักเรียนที่กำลังจะเดินทางไปต่างประเทศ
 • ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 • พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
 • พิธีแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา
 • การจัดทำร่าง MOU การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต
 • กิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา
 • กิจกรรมทำบุญตักบาตรและพิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคล เนื่องในวันเข้าพรรษา
 • การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566
 • การประชุมการประชุมสถาบันขงจื่อและห้องเรียนขงจื่อในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี 2566
 • กิจกรรมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มและพิธีถวายพระพรชัยมงคล
 • เข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖
 • บันทึกเทปถวายอาเศียรวาทราชสดุดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พบปะพูดคุยกับนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
 • กิจกรรมเส้นทางการศึกษาสู่อาชีพ
 • กิจกรรมเทศกาล ทานาบาตะ 七夕祭り
 • ตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต พบปะพูดคุยกับนักเรียน
 • ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูและสภานักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
 • กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สาขานิติศาสตร์
 • มอบเข็มให้กับสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
 • พิธีเปิดค่าย พัฒนาศักยภาพนักเรียนประชาสัมพันธ์
 • ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร
 • กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
 • กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน
 • กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดภูเก็ต
 • งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566
 • ต้อนรับท่านเอกอัครราชทูต ฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
 • ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันขงจื๊อ และศูนย์จีนศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา
 • การจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย
 • กิจกรรม เชิดชูพระสุนทรโวหาร สืบสานวันภาษาไทย วันสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน
 • โรงเรียนคัมภีร์วิทยา จังหวัดยะลา
 • ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ตรวจเยี่ยมโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
 • กิจกรรมเนื่องในโอกาสเทศกาลตวนอู่ (ไหว้บ๊ะจ่าง)
 • มอบเกียรติบัตรให้กับสารวัตรนักเรียน ภูเก็ตเกมส์
 • โครงการก้าวสู่มหาวิทยาลัยดังใจฝัน
 • กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อเข้ามหาวิทยาลัย
 • พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
 • มอบเกียติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
 • การคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566
 • เฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
 • กิจกรรมสอบคัดเลือกนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
 • มอบเข็มเกียรติยศนักกีฬา
 • กิจกรรม Unity Camp
 • กิจกรรม Cultural Trip
 • กิจกรรม Environmental trip
 • กิจกรรม Study Tour
 • วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖
 • รากแก้วการอ่าน แผ่ก้านการเขียน ปี 5
 • ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา
 • โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนแบบเข้ม
 • กิจกรรมรายวิชาเตรียมสอบวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำหรับนักเรียนห้องทั่วไป
 • การอบรม "อ่านร้อยกรองทำเสนาะ สู่สุนทรียะในชั้นเรียน"
 • O-NET คะแนนเต็ม 100 คะแนน เข้ารับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัด
 • โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร จังหวัดจันทบุรี
 • การประชุมพิจารณาจัดหาที่เรียนให้ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • ต้อนรับคณะท่านอุปทูต
 • EP จัดโครงการทัศนศึกษาต่างประเทศ
 • กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียน ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป
 • กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียน ม.1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป
 • กิจกรรมการรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน
 • การสอบเข้าชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ
 • การสอบเข้าชั้น ม 1 ห้องเรียนปกติ
 • ต้อนรับครูและนักเรียน เดินทางกลับจากการเข้าร่วมการแข่งขัน ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ
 • ต้อนรับ คณะครูและบุคลากร จากโรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ต้อนรับคณะครูและบุคลากร จากโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา ศึกษาดูงาน
 • ประชุมผู้เครือข่ายผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ ICE
 • ต้อนรับคณะครูและบุคลากร จากโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม จังหวัดเชียงราย
 • ประชุมผู้เครือข่ายผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ EP
 • ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
 • ต้อนรับ โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"
 • โครงการ To Be Number One ระดับภาคใต้ ประจำปี 2566
 • การมอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประเภทห้องเรียนโครงการพิเศษ
 • กิจกรรมการรายงานตัวนักเรียน ประเภทห้องเรียนโครงการพิเศษ
 • กิจกรรมการเตรียมสอบคณิตศาสตร์นานาชาติ รอบที่ 2
 • การสอบเข้ามัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ
 • สนามสอบ การแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 11
 • สนามสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบดิจิทัล
 • มอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูและนักเรียน จากงานธนาคารโรงเรียน
 • การประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • นักเรียนดี ศรี ภ.ว. ประจำปีการศึกษา 2565
 • กิจกรรมแนะแนวชี้แจงรายละเอียด หลักเกณฑ์การเข้าศึกษา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
 • การแข่งขัน A-Math และ เกมกระดานต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคม)
 • พิธีปิดและมอบรางวัล การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์
 • การแข่งขันโครงการประกวดบรรยายธรรม
 • พิธีเปิดการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์
 • สนามสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
 • การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย
 • กิจกรรมดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
 • ต้อนรับโรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก จังหวัดอุบลราชธานี
 • มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดี รายการค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 18
 • มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดี การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70
 • กิจกรรมแนะแนวชี้แจงรายละเอียด เข้าศึกษา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
 • มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดี การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70
 • แสดงความยินดีและมอบเสื้อสามารถ รับรางวัลเหรียญทอง โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขากายภาพ
 • ต้อนรับคณะหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย
 • กิจกรรมแนะแนวชี้แจงรายละเอียด โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
 • มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียน ภาษาฝรั่งเศส
 • การสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษเทียบเคียง กรอบมาตรฐานสากล CEFR
 • กิจกรรมมอบทุนช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 • กิจกรรมแนะแนวกิจกรรมแนะแนว โรงเรียนวิทยาสาธิต
 • กิจกรรมแนะแนวกิจกรรมแนะแนว โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
 • กิจกรรมแนะแนว โรงเรียน อบจ. บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง)
 • สนามการทดสอบ O-NET
 • กิจกรรมแนะแนวชี้แจงรายละเอียด หลักเกณฑ์การเข้าศึกษา
 • กิจกรรมแนะแนวชี้แจงรายละเอียด เข้าศึกษา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
 • กิจกรรมแนะแนวชี้แจงรายละเอียด เข้าศึกษา
 • สอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษเทียบเคียงกรอบมาตรฐานสากล CEFR
 • กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2565
 • มอบเกียรติบัตรรางวัล (A-MATH)
 • มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ยอดนักอ่าน
 • มอบเข็ม ให้กับนักเรียน AV Team PKW
 • กิจกรรม Wednesday Morning Broadcast
 • กิจกรรมแนะแนวเข้าศึกษาต่อห้องเรียนโครงการพิเศษ และห้องเรียนทั่วไป
 • กิจกรรมแนะแนวชี้แจงรายละเอียด หลักเกณฑ์การเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • พิธีมอบเกียรติบัตร และแสดงความยินดี
 • การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
 • กิจกรรม WORK SHOP ผู้ประกอบการออนไลน์
 • กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • กิจกรรมทัศนศึกษา ชมภาพยนตร์
 • การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
 • ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม จังหวัดสงขลา
 • กิจกรรมแนะแนวชี้แจงรายละเอียด หลักเกณฑ์การเข้าศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แนะนำหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
 • กิจกรรมทัศนศึกษา ชมภาพยนตร์ เรื่อง “ สะพานรักสารสิน ”
 • การฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ชาย ประจำปีการศึกษา 2565
 • ประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดสอบ O- NET สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565
 • กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 • เยี่ยมค่ายลูกเสือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 • กิจกรรม ค่าย STEM ประตูสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 • โครงการอบรมแคลคูลัส
 • หลักสูตรระยะสั้น เพื่อการมีงานทำ หลักสูตรพหุปัญญา โครงการสหวิทยากร
 • กิจกรรมการสอบโครงการทดสอบความรู้เพชรชฎาฟ้าขาว (รอบเพชรชฎา)
 • กิจกรรม Fairy Land Ignited Language Day 2023
 • การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 • กิจกรรมเทศกาลตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2565
 • มอบเกียรติบัตร กล่าวอวยพรและอำลา นักเรียนแลกเปลี่ยน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เข้ารับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • โรงเรียนอนุบาลพังงา จังหวัดพังงา เดินทางมาศึกษาดูงาน
 • สภ.เมืองภูเก็ต ให้ความรู้ในเรื่องกฏหมายบุหรี่ไฟฟ้า
 • มอบเสื้อสามารถและช่อดอกไม้
 • สนามสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย 20th IJSO
 • พิธีเปิดกิจกรรมการอบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC-Youth Counselor)
 • โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
 • การอบรมสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2566
 • กิจกรรมการแข่งขันความสามารถพิเศษทางด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีน Dragon Cups
 • กิจกรรมวันปีใหม่-วันเด็ก ประจำปีการศึกษา 2565 วันชฎาฟ้า-ขาว
 • กิจกรรม University Visit
 • โครงการทดสอบความรู้เพชรชฎาฟ้าขาว ปีการศึกษา 2566
 • การสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR
 • รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2566
 • การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ที่จังหวัดสตูล
 • ต้อนรับคณะครูและบุคลากร โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จังหวัดสงขลา
 • ต้อนรับคณะครูและบุคลากร โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จังหวัดสงขลา
 • กิจกรรมติวความรู้พิชิต A-Level 87 Chi ภาษาจีน
 • พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัล การทดสอบเตรียมความพร้อม PKW Pre-test 2023
 • การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน
 • SMP Open House 2023
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2566-2570
 • การจัดโครงการตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน
 • การสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ Engenius
 • มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
 • การจัดประชุมสัมนาผู้บริหารสถานศึกษา
 • กิจกรรมการแนะแนวโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP & SMT
 • กิจกรรมการทดสอบเตรียมความพร้อม PKW PRE-TEST 2023
 • การคัดเลือก TO BE NUMBER ONE IDOL 2023
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม Christmas Day 2022
 • พิธีอธิษฐานจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
 • การประชุม เพื่อชี้แจงบทบาทภารกิจของศูนย์ส่งเสริมห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ และร่วมวางแผนการทำงาน
 • โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน กิจกรรมการประชุมสุดยอดผู้นำสภานักเรียนภาคใต้ ประจำปี 2565
 • พิธีมอบทุนการศึกษา วันธารน้ำใจให้ลูก ภ.ว.ประจำปี 2565
 • กิจกรรมการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล
 • มอบเสื้อสามารถให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ที่ 1 ระดับประเทศ
 • มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดี นักเรียนที่เข้าร่วม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
 • โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนโครงการ English Program
 • การขึ้นทะเบียนนำปลดนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3
 • กิจกรรมโครงการค่ายพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
 • มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดี
 • ศูนย์การแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70
 • โครงการบอกโทษเกินร้อย ชิงทุนเกินล้าน โทษของกัญชาและยาเสพติด
 • โครงการถอดบทเรียนและแนวทางแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ อุทกภัย และดินสไลด์ แบบบูรณาการ
 • พิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อเพรา พุทธสโร เนื่องในโอกาสครบรอบ 125 ปี
 • กิจกรรมโครงการ ขับขี่ปลอดภัย วัยใส ใส่ใจกฏจราจร
 • พิธีตักบาตร ถวายพระราชกุศล, พิธีวางพานพุ่ม และถวายบังคม
 • การสอบรอบคัดเลือก (รอบแรก) ระดับภูมิภาคภาคใต้
 • พิธีเปิดมหกรรมวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดภูเก็ต
 • กิจกรรมการแนะแนว ประชาสัมพันธ์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2566
 • กิจกรรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นแก่นักเรียนักเรียนระดับชั้น ม.5
 • งานมหกรรมวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70
 • ร่วมพิธีประดับบ่า และเข้าประจำกอง ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
 • การทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR
 • การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566
 • กิจกรรมติว TGAT เสริมความมั่นใจก่อนเข้าสนามสอบ
 • กิจกรรมอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • สนามสอบโครงการแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ ครั้งที่ 8
 • พิธีวางพวงมาลา รัชกาลที่ 6
 • มอบเกียรติบัตร การแข่งขัน Southern EMIP 2022
 • กิจกรรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นแก่นักเรียน
 • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงธนาคารโรงเรียนดิจิทัล
 • จัดอบรมการใช้งานบริการทางอินเตอร์เน็ต สำหรับลูกค้านิติบุคคล (GSB Corparate Banking)
 • จิบกาแฟ แลดนตรี
 • กิจกรรมอบรม เรื่อง "โรคทางจิตเวชของวัยรุ่น แนวทางการเฝ้าระวัง และส่งต่อนักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพจิต"
 • การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • การสอบธรรมศึกษา (ชั้นตรี-โท-เอก) ประจำปีการศึกษา 2565
 • ต้อนรับ Mr.Li Wenhong ผู้อำนวยการสถาบันขงจื๊อภูเก็ต
 • การจัดงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
 • “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2565
 • กิจกรรมประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (Classroom Meeting)
 • การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
 • ร่วมต้อนรับ นางชมพู ขวัญแคว้น
 • การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
 • การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565
 • การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 • พิธีมอบเสื้อ สอวน.
 • ค่ายพัฒนาทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน
 • กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Data Science
 • กิจกรรมพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ Organization Development (OD)
 • วันปิยมหาราช
 • พิธีปิดค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ
 • การทดสอบความรู้เคมีนานาชาติ (ICQ)
 • นศท. ชั้นปีที่ 1 เข้าฝึกยิงปืน
 • กิจกรรม ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
 • นศท. ชั้นปีที่ 2 เข้าฝึกยิงปืน โดยใช้กระสุนจริง
 • นักศึกษาทหาร ชั้นปีที่ 3 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา บริจาคโลหิต
 • นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น CRP
 • English Program ม.3/4 ไปทัศนศึกษาต่างประเทศ
 • ต้อนรับผู้บริหารการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา
 • กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 • นักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมการฝึกภาคสนาม
 • ค่าย 1 โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
 • รายการ Phuket Kids D
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม Microsoft Team และ Microsoft Office 365
 • กิจกรรมค่ายวิชาการ
 • ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครู จากโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
 • มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา มาดูงานการบริหารสถานศึกษา
 • เกษียณอายุราชการ ครูปฏิญญา สมบูรณ์
 • แลโด้โหม๋เด็กดนตรี ภว.65
 • กิจกรรมคัดเลือกเด็กและเยาวชน คนดี ศรีประจำปีภูเก็ต
 • กิจกรรม วิ่งด้วยใจ ไปด้วยกัน 113 ปี สตรีภูเก็ต SPK RUN 2022
 • ติดตามการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง และการดำเนินงานศูนย์เครือข่าย
 • กิจกรรมโครงการฝึกปฏิบัติ การใช้ MOE Safety Platform
 • ต้อนรับผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนทุงใหญ่วิทยาคม
 • การนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
 • งานประชุมสัมมนา วางแผนการเรียนให้กับนักเรียน โดยเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ม.6
 • กิจกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)
 • โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับมัธยมศึกษาของเครือข่ายภาคใต้ตอนบน และภาคใต้ต้อนล่าง
 • การประกวดอ่านฟังเสียง
 • การประกวดมารยาทไทย
 • กิจกรรมยอดนักอ่าน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 • การสอบแข่งขัน ASMO ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565
 • ต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศอิตาลี
 • มูลนิธิสตรีนานาชาติได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา
 • มอบเกียรติบัตร และแสดงความยินดีให้กับนักเรียน 46ICT
 • กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดี การแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565
 • พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี
 • กิจกรรม English Camp
 • กิจกรรมเส้นทางการศึกษาสู่อาชีพ
 • การประกวดพานไหว้ครู
 • กิจกรรม English Camp
 • กิจกรรม PKW Family Run #2
 • กิจกรรม English Camp
 • ค่ายโครงการพัฒนาทักษะปฎิบัติการและการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์
 • กิจกรรมเส้นทางการศึกษาสู่อาชีพ
 • การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการ ปี 2565 46ICT
 • กิจกรรมมอบเกียรติบัตรและรางวัลแสดงความยินดี
 • กิจกรรมส่งเสริมการออม ปีการศึกษา 2564
 • มอบรางวัล และแสดงความยินดีที่เข้าแข่งขัน E-Sports
 • กิจกรรมสร้างกระแสรณรงค์ให้เยาวชนห่างไกลจากกัญชาและยาเสพติด
 • ร่วมต้อนรับ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา
 • การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และการเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครองและครู ปีบริหาร 2565-2567
 • กิจกรรมวันภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น (เทศกาลทะนะบะตะ)
 • กิจกรรมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565
 • เทศกาลไหว้พ้อต่อก๋งบางเหนียว
 • โครงการ "LH Bank สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อเยาวชน" ประจำปี 2565
 • การตัดสินผลการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ประจำปีการศึกษา 2565
 • การประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD
 • กิจกรรมเรียนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์
 • กิจกรรม ๙ สัปดาห์ ๙ กิจกรรม รำลึกสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทยแห่งชาติ
 • โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 • โครงการก้าวสู่มหาวิทยาลัยดังใจฝัน
 • พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติ
 • ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครู จากโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
 • กิจกรรมบูรณาการวันอาเซียนและกิจกรรมตามรอยพ่อหลวง ร.9 สู่วิถีพิเพียง
 • กิจกรรม “๙ สัปดาห์ ๙ กิจกรรม รำลึกสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทยแห่งชาติ”
 • การแข่งขันกีฬาสี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย “ฟ้า-ขาวเกมส์”
 • ต้อนรับคณะผู้บริหารจากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดตาก
 • พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
 • งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565
 • ต้อนรับคณะผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ (ห้องเรียนขงจื่อ) ในประเทศไทย
 • มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ นานาชาติ
 • มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล TEDET
 • ต้อนรับคณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
 • ต้อนรับคณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
 • โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
 • มอบเสื้อสามารถ ชื่อดอกไม้ และโล่รางวัล
 • ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของจังหวัดภูเก็ต
 • พิธีแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา
 • คัดเลือกเข้าเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 • มอบเข็มให้กับสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
 • มอบเกียรติบัตรให้กับสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
 • บริจาคโลหิต
 • พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
 • กิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา
 • มหกรรมหนังสือ Larva Bookfair 2022
 • เตรียมการจัดการแข่งขันมหกรรมวิชาการ Southern EP/MEP Open House 2022
 • กิจกรรมทำบุญตักบาตรและพิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคล
 • พิธีกล่าวคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ
 • พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ลงพื้นที่ติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน สพฐ. Quick Policy
 • กิจกรรมร่วมทำแม่พิมพ์เทียน ๑๒ นักษัตร
 • กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2565
 • วันต่อต้านยาเสพติดโลก
 • วันต่อต้านยาเสพติดโลก
 • กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน (MIP)ห้องเรียนทั่วไป ชั้น ม.5/7-ม.5/9
 • การทดสอบความรู้สมรรถนะการอ่านขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • กิจกรรมเตรียมสอบ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2565
 • รางวัลชมเชยนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563
 • 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด
 • กิจกรรมวันสุนทรภู่
 • การตรวจเยี่ยมประเมินผลการปฏิบัติงานจริง และเก็บคะแนนระดับประเทศ รอบที่ 1
 • โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน
 • มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์ นานาชาติ รอบแรก
 • โครงการ “ยกระดับทักษะโค้ดดิ้งสู่การสร้างสรรค์โครงงานนวัตกรรมอัจฉริยะ”
 • การสอบคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมสอบ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2565
 • โรงเรียนสตรีพังงา จังหวัดพังงา
 • กิจกรรมการติว TGAT Part 1 และ Part 2
 • ชมรม To Be Number One
 • กิจกรรม Unity Camp
 • คณะผู้บริหารมอบโล่รางวัล และเงินรางวัล นักเรียน
 • การประชุมผู้ปกครองและการเลือกเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน
 • มอบเกียรติบัตร ให้กับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
 • กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์สร้างสรรค์สัญจร
 • กิจกรรมการเรียน การสอนรายวิชาตามความถนัดและความสนใจ (MIP)
 • พิธีปิดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาจีนแบบเข้ม ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน
 • พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
 • บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ
 • กิจกรรมเสริมทักษะ วิชา TGAT 2/TGAT 3
 • พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีถวายพระพรชัยมงคล
 • พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาส
  วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี
 • กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ Math Rally #1
 • ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระหว่างเรียน ครั้งที่ 1
 • กิจกรรมเสริมทักษะ การสอบ Pre-test Tgat
 • เข้ารับเกียรติบัตรจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
 • รับมอบเกียรติบัตร คะแนน O-Net เต็ม 100 คะแนน
  ปีการศึกษา 2564
 • กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนทั่วไป
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11-3/12
 • กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน (MIP)ห้องเรียนทั่วไป
 • ค่ายแกนนำเยาวชน to be number one จ.ภูเก็ต รุ่นที่ 19
 • พิธีมอบเข็มสภานักเรียน ให้กับสภานักเรียน
 • มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
  ที่ได้คะแนนสูงสุด ในการสอบ Pre-Test PKW
 • กิจกรรมฉีควัคซีนให้กับนักเรียนระดับมั้ธยมศึกษาตอนปลาย
 • กิจกรรมฉีควัคซีนให้กับนักเรียนระดับมั้ธยมศึกษาตอนต้น
 • ต้อนรับคุณครูปรมินทร์ หิรัญฉาย
 • "ค่าย Dirt Is Good"
 • พิธีมอบทุนการศึกษา English Program
 • บรรยากาศช่วงเช้าการเปิดเทอม (On-site) วันแรก
 • นิเทศ ติดตามการเปืดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 • กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • กิจกรรม IPST-WIFI IBOT
 • โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชบูรณ์
 • การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2565
 • การนิเทศติดตามเชิงประจักษ์ การจัดการเรียนการสอน
  ของโรงเรียนโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ
 • พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
  และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
 • โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง
 • การมอบตัวนักเรียน และประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้น ม.4
 • กิจกรรมการมอบตัวนักเรียน และประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้น ม.1
 • วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • การประชุมคณะกรรมการรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565
 • การสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
 • การสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 • การสอบเข้ามัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทความสามารถพิเศษ
 • การสอบเข้ามัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ
 • ต้อนรับผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนศรียาภัย
 • พิธีวางพวงมาลาและสดุดี วีรกรรมท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร
 • การมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ
 • การฉีดฆ่าเชื้อห้องปฏิบัติการ และห้องเรียน
 • วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
 • ต้อนรับคณะผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
 • การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ Oxford Placement Test
 • การสอบวัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศส DELF Scolaire 2022
 • แนะแนวเข้าศึกษาต่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
 • ต้อนรับคณะผู้บริหาร และคณะครู จากโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์
 • การตรวจ ATK ครูและบุคลากร
 • การสอบ Oxford Placement Test
 • เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบวัดระดับ CEFR
 • ตรวจ ATK ก่อนการสอบ IJSO
 • โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ตรวจ ATK
 • การสอบ PKW Pre-test 2022 จังหวัดพังงา
 • การสอบ PKW Pre-test 2022
 • ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ ครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
 • แสดงความยินดี กับ นายจารุวัฒน์ โกศัยกานนท์
 • ร่วมแสดงความยินดี กับ นางสาวพรสวรรค์ บัณทิต
 • กิจกรรมการฝึกบุคคล​ท่าอาวุธ​ ของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1
 • กิจกรรมการฝึกยิงปืน ของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1
 • นำปลดนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
 • การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้ง
 • กิจกรรมการฝึกยิงปืนนักศึกษาวิชาทหาร ภาคปกติ ชั้นปีที่ 2
 • กิจกรรมการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1
 • “วันธารน้ำใจให้ลูก ภ.ว.”
 • พิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
 • กิจกรรมแนะแนวออนไลน์โครงการห้องเรียนพิเศษ Gifted : SMP&SMT
 • ประชุมกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง
 • วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
 • ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ
 • งานมหกรรมวิชาการ Southern EP/MEP Open House 2021
 • การประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน
 • พิธีมอบทุน YSC 2022
 • พิธีวางพวงมาลา และพิธีถวายบังคม
 • การเลือกตั้งสภานักเรียน
 • โครงการพหุปัญา ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/5-2/14
 • ตรวจสอบอาหารเคลื่อนที่ (Mobile Unit for Food Safety)
 • ฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2
 • The FHT Intercultural Ambassador 2021
 • Hospitality and Tourism Forum 2021
 • สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ตรวจเยี่ยมโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
 • บรรยากาศการเปิดเรียน On-site วันแรก
 • อบรมการใช้ชุดตรวจ ATK
 • นักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย (รอบเก็บตก) ฉีดวัคซีน Pfizer เข็มแรก
 • พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ-เจ้าที่
 • พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
 • นักเรียนเข้ารับฉีดวัคซีน Pfizer เข็มแรก
 • นักเรียนเข้ารับฉีดวัคซีน Pfizer เข็มแรก
 • โครงการค่ายวิชาการ ระดับชั้น ม.1
 • พิธีวางพวงมาลา
 • The IELTS preparation course
 • การประเมินครูผู้ช่วย
 • งานเกษียณอายุราชการ
 • งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 (ระบบออนไลน์)
 • คืนเงินค่ากิจกรรมห้องเรียนพิเศษ English Program (EP)
 • พิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา
 • กิจกรรมอนุรักษ์ ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
 • สุ่มเก็บตัวอย่าง หาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • คัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร ปี 1
 • กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนโครงการสหวิทยาการ (MIP)
 • ประชุมการขับเคลื่อนนโยบาย
 • การประเมินผลงาน เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ ว.21
 • การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนา อย่างเข้มของครูผู้ช่วย
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหน้ากากอนามัย
 • ประชุมออนไลน์การดำเนินงานประชุมออนไลน์
 • ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
 • คณะผู้บริหาร และคณะครู เข้าประชุมร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.
 • คณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมออนไลน์ ทั่วประเทศ
 • การมอบตัวนักเรียนและรับหนังสือเรียน ม.4
 • การมอบตัวนักเรียนและรับหนังสือเรียน ม.1
 • บรรยากาศการรับหนังสือเรียนของนักเรียน
 • ประชุมออนไลน์ผู้บริหาสถานศึกษา
 • การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับโรงเรียน
 • การสอบเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
 • การสอบเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 • นิเทศออนไลน์​จากกลุ่มนิเทศก์ฯ​ สพม.14
 • รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ของนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ
 • การสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนทั่วไป ม.1 และ ม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ
 • ประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • ต้อนรับ คุณครูอรุณรัก กู้เกียรติกูล
 • มอบเสื้อให้กับนักเรียน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ สอวน.
 • ร่วมต้อนรับ คณะคุณครูที่ได้ย้ายมาปฏิบัติราชการ
 • วันจักรี
 • คุณครูจันธิรัตน์ หมายจิตร
 • Gifted Program : ICE
 • วันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
 • ปัจฉิมนิเทศ ม.6
 • ปัจฉิมนิเทศ ม.3
 • งานสัมมนาประจำปี ของชมรม Bonjour Phuket
 • การแสดงดนตรี "แลโด้โหม๋ดนตรี ภว.63"
 • กิจกรรมชมภาพยนตร์ฝรั่งเศส
 • ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
 • มอบเกียรติบัตร ของ สสวท.
 • มอบเกียรติบัตรโครงการ TEDET
 • ASMO Education มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล
 • เครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มอบทุนการศึกษา
 • งานสวดพระอภิธรรมพระครูครุกิจจานุการ
 • ค่ายการสร้างรถหุ่นยนต์อย่างง่าย
 • พิธีวางพวงมาลาท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2564
 • มอบทุนการศึกษาโครงการ Englisg Program
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • PKW Pre-test ประจำปี 2564
 • ร่วมกิจกรรมเทศกาลอาหารพื้นเมืองชาวภูเก็ต
 • Gifted Program : SMP
 • วันมาฆบูชา
 • กิจกรรมแนะแนวเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • กิจกรรมเรียนรู้ความสำคัญวันมาฆบูชา
 • ร่วมพิธีวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
 • กิจกรรมติวความรู้พิชิต PAT 7.4 ภาษาจีน
 • การแข่งขัน To be Number One IDOL
 • การขึ้นทะเบียนนำปลดนักศึกษาวิชาทห่ารชั้นปีที่ 3
 • การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์ ว.21
 • ประชุมครูและบุคลากร
 • การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ICE
 • คัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 • คัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 • ติวความรู้ก่อนสอบ HSK
 • Gifted Program : SMP
 • ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน
 • การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • STEM ของนักเรียน English Program
 • การทดสอบความรู้ Gifted Program : SMP
 • PKW Pre - Test 2021
 • จิตอาสาดีเด่น
 • การสอนออนไลน์
 • ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผ่านระบบทางไกล
 • ประชุม Video conference
 • การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน
 • การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ โดยใช้ Google Forms
 • โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
 • PKRU BOOK FAIR 2020
 • "วันธารน้ำใจให้ลูก ภ.ว."
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ
 • การเรียนธรรมศึกษาชั้นโทและชั้นเอก
 • พิธีมอบทุนการศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง
 • โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง
 • วิชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
 • กิจกรรมสภานักเรียน
 • การประเมินของครูผู้ช่วย
 • กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 • โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
 • ร่วมพิธีวางพานพุ่ม
 • พิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ
 • งานเดิน - วิ่ง การกุศล "BACK TO SCHOOL"
 • การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์ ว.21
 • กิจกรรมค่ายรู้จักตน รู้จักคน รู้จักงาน
 • โรงเรียนสตรีพังงา จังหวัดพังงา
 • การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์ ว.21
 • ค่ายวิชาการ ม.1
 • โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง
 • การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์ ว.21
 • วันวชิราวุธ
 • วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
 • โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี
 • ค่ายพัฒนาภาวะผู้นำและเสริมสร้างศักยภาพ
 • ร่วมพิธีสวดมนต์
 • ร่วมพิธีสวดมนต์
 • การประชุมผู้ปกครอง
 • การประชุมครูและบุคลากร
 • ค่ายวิชาการ ม.3
 • ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
 • ร่วมต้อนรับคณะทูตฝรั่งเศส
 • การเปิดซองพิจารณาครุภัณฑ์
 • ร่วมแสดงความยินดีกับ นายธีรชัย รัตนรังษี
 • ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 • ร่วมแสดงความยินดีกับ นายบรรจง หนูไชยา
 • ร่วมแสดงความยินดีกับ นายจักรพันธ์ อุดทะดาดวง
 • การแสดงดนตรี "แลโด้โหม๋ดนตรี ภว.63"
 • โรงเรียนสภาราชินี 2 จังหวัดตรัง
 • รางวัลพระราชทาน
 • ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช
 • ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันคล้ายวันพระราชสมภพ 120 ปี
 • การสอบวัดระดับ ASMO
 • กิจกรรมโครงการ 15 ปี
 • ร่วมแสดงความยินดี ได้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
 • การประเมิน
 • การประชุมและคัดเลือก คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
 • การประชุม คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
 • เลื่อนวิทยฐานะ ว.๒๑
 • สนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา
 • งานแสดงมุทิตาจิต
 • งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ
 • พิธีไหว้ครู
 • การประชุมผู้อำนวยการ
 • การแข่งฟุตบอลอำลา
 • การเลือกตั้ง สภานักเรียน
 • การปราศัยก่อนการเลือกตั้งสภานักเรียน
 • การพัฒนาครูแนะแนว
 • กิจกรรมติวเข้ม เติมเต็มความรู้สัญจร
 • โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
 • สะเต็มศึกษา
 • เปิดกองลูกเสือ
 • โครงการการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
 • คณะศึกษาดูงาน โครงการ (EP/MEP)
 • การจัดทำแผนพ้ฒนาการจัดการศึกษา
 • "การเสริมสร้างธรรมภิบาลกับคนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านทุจริต"
 • ประชุมครู
 • โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการ
 • พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
 • ครูดีในดวงใจ
 • อบรมครู การวัดประเมินผล
 • "โครงการก้าวสู่มหาวิทยาลัยดังใจฝัน 63"
 • ร่วมแสดงความยินดี
 • ประชุมประเมินและพิจารณาความพร้อม หลักสูตร ICE ระดับ ม.ต้น
 • มูลนิธิสตรีนานาชาติภูเก็ต มอบทุนการศึกษา
 • ทดสอบร่างกายเพื่อเข้าเรียนวิชาทหาร
 • ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน
 • MOU หลักสูตรภาษาต่างประเทศ (EP)
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
 • สอบคัดเลือก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
 • เปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2563
 • พิธีมอบทุนการศึกษา โครงการสร้างครู
 • ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ
 • ประชุมผู้ปกครองห้องโครงการพิเศษ ICE ระดับชั้นม.6
 • คุณครูฑิตฐินันท์ ชูทอง
 • เยี่ยมบ้านนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 • พิธีรับมอบซิมอินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษา
 • ประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน
 • นิเทศติดตาม การเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาทางไกล
 • มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • ครูสุกัญญา สมุทร
 • ประเมินครูผู้ช่วย
 • สอบคัดเลือก ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป
 • สอบคัดเลือก ม.1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป
 • ยืนยันสิทธิความสามารถพิเศษ
 • ทดสอบความสามารถพิเศษ ม.4
 • ทดสอบความสามารถพิเศษ ม.1
 • จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา
 • อบรม G Suite (Google Class, Google Meet)
 • มอบตัวและประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ ม.4
 • มอบตัวและประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ ม.1
 • รายงานตัวนักเรียนที่สอบผ่านโครงการห้องเรียนพิเศษ
 • สดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2563
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • พิธีวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
 • ธนาคารโรงเรียน
 • มอบเสื้อ โอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
 • ASMO THAI COMPETITION 2019
 • โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ บัณฑิตแนะแนว
 • กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ (IELTS) สำหรับครู
 • เสริมทักษะภาษาอังกฤษ (IELTS) สำหรับนักเรียน
 • รพ.วิชระภูเก็ต
 • วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
 • คณิตศาสตร์นานาชาติ
 • LANGUAGE DAY 2020
 • ร่วมแสดงความยินดีกับนายประชาชาติ
 • โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
 • สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 • ติดตามผลประเมินสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ
 • ประเภทวิชาภาษาจีน
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ
 • เทคนิคปฏิบัติการเคมีย่อส่วน ระดับประเทศ
 • ประธานสภานักเรียน ระดับประเทศ
 • การนิเทศ ติดตาม การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET
 • มุมมองเปลี่ยน...ชีวิตเปลี่ยน
 • เทศกาลตรุษจีน
 • เด็กดีศรีภว. ประจำปีการศึกษา 2562
 • BACK TO SCHOOL 2nd Run For Junior
 • แสดงความยินดีครูมนัสชัย ดวงปัญญารัตน์
 • มอบเกียรติบัตร Pre-test PKW2020
 • วันครู ประจำปี 2563
 • เข้าค่ายแรมคืน ลูกเสือ - เนตรนารี ม.3
 • ยอดนักอ่าน ประจำเดือนธันวาคม 2562
 • มอบเกียรติบัตร Gifted Profram : SMP
 • วันชฎา-ฟ้าขาว ประจำปีการศึกษา 2562
 • แสดงความยินดีกับผู้บริหารและคณะครู
 • การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน
 • ร่วมชมปรากฎการณ์สุริยุปราคา
 • รับสมัคร Gifted Program : SMP
 • กิจกรรมวันคริสต์มาส
 • สุขศึกษาและพลศึกษา
 • มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
 • Family Run M.2-2562
 • ค่ายแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE
 • รางวัลชมเชย นักเรียนพระราชทาน
 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
 • ฟุตซอลประเพณี ม.ต้น
 • มอบเกียรติบัตรสารวัตรนักเรียน
 • มอบรางวัลการแข่งขันกีฬาอำลา
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • PRE-TEST PKW2020
 • สพม.14
 • กิจกรรพัฒนาผู้เรียน งานห้องสมุด
 • ถวายบังคมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
 • ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • ประเภทวิชา ญี่ปุ่น
 • ผลการเรียนดี ระดับ ม.ปลาย
 • วันธารน้ำใจ ให้ลูก ภ.ว.
 • โรงเรียนสุไหงโกลก จ.นราธิวาส
 • ผลการเรียนดี ระดับ ม.ต้น
 • ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต
 • งานประชาสัมพันธ์ งานโยธวาทิตและงานเอวี
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
 • ประเภทวิชา เทคโนโลยี
 • ประเมินครูผู้ช่วย
 • หลาดนัดภว พอเพียง
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • CARNIVAL BOOK FAIR
 • พ่อของเรา สอนให้พอเพียง
 • กิจกรรมกีฬาอำลา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • งานมาตรฐานสากล
 • วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
 • Student Exchange Program
 • กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น
 • ค่ายโครงการเด็กตงห่อพาตงฉิน
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • คุณครูอุไรวรรณ สมัยสงค์
 • คุณครูศศิกร นามสงวน
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 • มอบเสื้อสามารถ คณิตศาสตร์
 • กิจกรรมวันฮาโลวีน Halloween
 • การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
 • ผอ. วัชรศักดิ์ สงค์ปาน
 • ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 • โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
 • ฝรั่งเศส
 • Phuket Anti-Drug Scout Camp 2019
 • คณะกรรมการนิเทศ ติดตามเพื่อยกระดับคุณภาพ
 • งานวันวิชาการเปิดบ้านห้องเรียนพิเศษ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • โครงการก้าวสู่มหาวิทยาลัย ดังใจฝัน
 • สะพานสู่ภาษาจีน - ศรีนครคัพ ครั้งที่ 9
 • ประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563
 • ค่ายภาษาฝรั่งเศส
 • โครงการเพิ่มพูนศักยภาพทางคณิตศาสตร์
 • โรงเรียนกันตังพิทยากร
 • นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย ผลการเรียนดี
 • โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
 • งานลูกเสือ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
 • Phuket Anti-Drug Scout Camp 2019
 • YC-Youth Counselor
 • โรงเรียนนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
 • เปิดห้องชมรมเต้าเต๋อซิ่นซี
 • พิธีมอบห้องเรียนคุณภาพ Smart Classroom
 • กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในการสร้างแรงจูงใจ
 • ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง
 • SAIMC : WYMIC 2019
 • ตลาดนัดธรรมชาติ
 • มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนระดับชั้น ม.ต้น
 • มอบเกียรติบัตรประธานสี การจัดการบริหารสี
 • English Essence For O-NET M3
 • พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
 • พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 • กิจกรรมแข่งขันกีฬาสี
 • โรงเรียนกะทู้วิทยา
 • กิจกรรมวันอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2562
 • มอบรางวัล Crossword
 • ZEED CAMPUS TO SCHOOL
 • สร้างครู สร้างเยาวชน สร้างสังคมภูเก็ต
 • ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ
 • มอบเกียรตบัตรลูกเสือ
 • พิธีสวนสนาม
 • พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
 • โครงการจิตอาสา
 • ทำบุญตักบาตร และถวายพระพร
 • กิจกรรมงานวันภาษาไทย
 • โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
 • ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
 • โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
 • โรงเรียนดารุสสาลามศึกษา
 • มอบเสื้อสามารถให้กับนักเรียน
 • มอบเข็ม คณะกรรมการสภานักเรียน
 • วันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ 16 ปี
 • กล่าวคำปฏิญาณตน คณะกรรมการสภานักเรียน
 • ผู้อำนวยการ สพม.14
 • การประกวดจัดพานไหว้ครู
 • พิธีสวนสนามวันคล้ายวันวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ
 • มอบเกียรติบัตรยอดนักอ่าน
 • ค่ายส่งเสริมศักยภาพสภานักเรียน ครั้งที่ 4
 • เต้าเต๋อซิ่นซี รุ่นที่ 1
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดี
 • วันสุทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562
 • วันต่อต้านยาเสพติดโลก
 • ผลการเรียนเพิ่ม 0.2
 • มอบเสื้อสามารถให้กับนักเรียน
 • สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดกระบี่
 • วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
 • การเลือกตั้งสภานักเรียน
 • แถลงนโยบายพรรค
 • งานธนาคารโรงเรียน
 • ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ม.5, 6
 • ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ม.3, 4
 • ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ม.1, 2
 • TARO to School 2019
 • ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
 • ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
 • โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
 • วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มอบทุนการศึกษา
 • การแสดงมหรสพสมโภช
 • เปิดกองลูกเสือลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
 • เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ
 • O-Net Top 100
 • STEM EDUCAION
 • กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง
 • STEM EDUCAYION ม.ต้น
 • พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ
 • พิธีบรรพชาสามเณร
 • พิธีปลงผมนาคสามเณร
 • English Program ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
 • พิธีเจริญพระพุธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
 • ประชุมผู้ปกครองและรับมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.4
 • ประชุมผู้ปกครองและรับมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1
 • ร่วมต้อนรับคุณครูสานนท์ เพ็งแก้ว
 • ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • การอบรมครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสภาคใต้
 • ร่วมแสดงความยินดี คุณครูย้าย
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ
 • ทดสอบความสามารถพิเศษ
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน
 • ประเมินครูผู้ช่วย
 • วันถลางชนะศึก ประจำปี 2562
 • การอบรมทบทวนภารกิจลูกเสืออาสา กกต.
 • ยอดนักอ่านประจำเดือน มกราคม 2562
 • โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
 • TEDET
 • โครงการโรงเรียนสุจริต
 • โรงเรียนคุณภาพ ประจำตำบล
 • การแข่งขันดนตรีงานวันเด็ก
 • อบของที่ระลึกและต้อนรับนักเรียนกลับ
 • เทคนิคการถ่าย Street Photography
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • พิธีมอบเกียรติบัตร PKW Pre-Test
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • Idenpendent Study (IS3)
 • ติว วิชา GAT-PAT 7.1 (ฝรั่งเศล)
 • To Be Number One Idol รุ่นที่ 9
 • ครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน
 • คณะกรรมการสภานักเรียน
 • เด็กดี ศรีภว. ประจำปีการศึกษา 2561
 • การประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • พละศึกษาและสุขศึกษา
 • งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • มอบเกียรติบัตร นักเรียนช่วยงาน
 • โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์
 • โครงการ Happy free wifi
 • โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม
 • การประกวดหนังสั้น
 • มอบเกียรติบัตรนักเรียน กิจกรรม ลด ขยะ
 • PSU Road Show
 • กิจกรรมเทศกาลตรุษจีน
 • แนะแนวศึกษาต่อ
 • เสริมสร้างกลไกป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
 • STEM Base Learning
 • กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ม.3
 • การนิเทศติดตามเพื่อยกระดับ
 • การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
 • ยอดนักอ่าน
 • รากแก้วการอ่าน แผ่ก้านการเขียน
 • กิกรรมลูกเสือ ระดับชั้น ม.1
 • งานวันครู ประจำปี 2562
 • SGS Program
 • ของวัญวันเด็ก
 • DRAGON CUPS
 • กลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ
 • ทีมงานเซปักตะกร้อ จังหวัดภูเก็ต
 • โครงการเปิดบ้านห้องเรียนพิเศษ SMP
 • Christmas Day
 • World-Class Standard School Symposium 2018
 • มอบเสื้อสามารถ เพชรยอดมงกุฏ
 • มอบเสื้อสามารถ “เจียงฮายเกมส์”
 • TEDET
 • Education in American Societies
 • University of Delaware
 • มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน
 • Miss Laura Luna Braccini
 • ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
 • “หลาดนัด ภ.ว. พอเพียง” ครั้งที่ 2
 • กีฬาอำลาคัพ ชั้น ม.6
 • กิจกรรมขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา
 • Dr.Apitep Saekow
 • รณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงาน
 • MOU Stamford International University
 • ประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 6-2561
 • ค่ายแกนนำชมรม To Be Number1
 • สะเต็มศึกษา
 • ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดภูเก็ต
 • วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561
 • ห้องเรียนขงจื่อ
 • นิทรรศการ เพื่อเทิดพระเกียรติ ร.9
 • โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
 • หลาดนัด ภ.ว. พอเพียง
 • วันธารน้ำใจให้ลูก ภ.ว.
 • พลเอกโกศล ประทุมชาติ
 • Ara Institute of Canterbury
 • กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย ครั้งที่ 6
 • กิจกรรมติวเสริมความรู้วิชาภาษาไทย
 • พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • การประเมินข้าราชการครูเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ
 • JCFL Airline and Thai Culture Training Program
 • ฝึกยิงปืน นศท.ชั้นปีที่ 1 - 2
 • โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
 • การแต่งกายของนักเรียน
 • สารวัตรสนาม ชั้น ม.6
 • สภานักเรียน
 • มอบเงินสนับสนุนโครงการห้องเรียนคุณภาพ
 • กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส)
 • VDO Conference
 • เยาวชนจิตอาสา
 • รู้ทันภัยจากการค้ามนุษย์
 • วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
 • แนะแนวการศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์
 • อบรมธรรมศึกษาชั้นโทกับเอก
 • ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
 • คิดมันส์ ทันสื่อ
 • Intensive Chinese and English Program
 • กิจกรรมติวพิชิต PAT 7.4 ภาษาจีน
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • ร่วมแสดงความยินดี
 • ประชุมคุณะกรรมการ สร้างอาคารเรียน 3
 • เพชรยอดมงกุฎ ภาษาอังกฤษ
 • แนะนำครูเจ้าของภษา
 • ศูนย์ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
 • ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครู
 • พิธีเข้าประจำกองลูกเสือ-เนตรนารี
 • พิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ
 • ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • แนะแนวระบบการสอบ TCAS
 • ประชุมผู้ปกครอง นศท.
 • วันปิยมหาราช
 • มอบเกียรติบัตรครูผู้มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
 • พิธีปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ
 • ร่วมบริจาคเงินสนับสนุน smart room
 • Classroom Meeting
 • สัปดาห์วิชาการ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 • มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ว21
 • สุขสกาววันเกษียณ
 • ติววิชาการ ออนทัวร์ กัมบัตเตะ
 • กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
 • โครงการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์
 • การแข่งขันกีฬากระชับมิตร
 • มอบเกียรติบัตรบุคลากรที่ไม่มีวันลา
 • มอบเกียรติบัตรครูดีในดวงใจ
 • โครงการโรงเรียนสุจริต
 • ประชุมเตรียมความพร้อม
 • ค่ายยุวชนคนคุณธรรม
 • ระบบสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา
 • มุทิตาจิต ประจำปี 2561
 • การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 15
 • Google SketchUp
 • การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
 • สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 • งานเปิดบ้านวิชาการ ห้องเรียนพิเศษ (SMTE)
 • การแข่งขันทักษะทางคณิศาสตร์
 • CEFR กับการจัดการเรียนรู้และการประเมินทางภาษา
 • โครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ
 • ลูกเสือต้ายภัยยาเสพติด
 • Youth Counselor : YC
 • SOUTHERN EP/MEP
 • การแข่งทักษะภาษาจีน รอบคัดเลือก
 • MOU วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
 • โครงการวันพิพิธภัณฑ์ไทย
 • กิจกรรม เส้นทางการศึกษาสู่อาชีพ
 • การตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
 • กิจกรรมการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
 • ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
 • อนุรักษ์ฟื้นฟูเต่าทะเลใกล้สูญพันธุ์ในทะเลอันดามัน
 • ทำบุญตักบาตรวันแม่
 • การบรรยายเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน
 • วันรพี
 • วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
 • โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
 • โครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตย
 • การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ
 • การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน
 • กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน - อังกฤษ
 • พิธีถวายพระพรชัยมงคล
 • เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร
 • สร้างครู สร้างเยาวชน สร้างสังคมภูเก็ต
 • เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
 • พิธีถวายพระพรชัยมงคล
 • ทุนการศึกษา สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • สืบสานวันภาษาไทย
 • บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาทักษิณ
 • ประชุมภาคีเครือข่าย
 • ศิษย์เก่ามอบเสื้อนักกีฬาฟุตบอล
 • เยาวชนสตรีไทยดีเด่นประจำปี 2561
 • โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
 • ไม้ถูพื้นไฟฟ้า
 • WORKSHOP MASTER ART SERIES
 • ประชุมครูลูกจ้างและครูใหม่ ประจำปี 2561
 • ติวคณิตศาสตร์ โดย ครูกอล์ฟ
 • ม.ศ.รุ่นสุดท้าย
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • มอบเกียรติบัตร YMTF
 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • ศภว.ม.รุ่นแรก 21-26
 • พิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ
 • กิจกรรม DELE A1 et A2
 • กิจกรรมวันสุนทรภู่
 • วันต่อต้านยาเสพติดโลก
 • School Tour 2018
 • ศาลอุทธรณ์ภาค 8
 • รักการอ่าน "Read to Lead"
 • ศาลเยาวชนและครอบครัว
 • กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 "น่านเกมส์"
 • ผลิตภัณฑ์ Clean & Clear แนะนำสินค้า
 • แนะนำผู้สมัครสภานักเรียน
 • ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
 • เชียร์สนุกได้ ไร้การพนัน
 • โครงการครอบครัวพอเพียง สู่สถานศึกษาและชุมชน
 • โครงการ 3 ประสานร่วมใจ สร้างวินัยจราจร เพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา
 • มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลสอบ O-Net Top 100
 • พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • Mindfulness สู่ทักษะการใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข
 • Mahidol University International College
 • ต้อนรับคุณครูเชาวน์ สุวรรณชล
 • โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
 • Mindfulness สู่ทักษะการใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข
 • โครงการบูรณาการ สะเต็มศึกษา
 • โครงการบูรณาการ สะเต็มศึกษา
 • พัฒนาบุคลากรด้านไอซีที
 • คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561
 • รางวัลคุณภาพ OBECQA
 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องโครงการพิเศษ
 • ศิลปะหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 67
 • งานปัจฉิม ระดับชั้น ม. 3
 • การแข่งขันเพชรยอดมงกุฏ
 • IS (Independent Study)
 • สภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
 • การแข่งขันเพรชยอดมงกุฏ
 • นักเรียนแลกเปลี่ยน
 • นาฏศิลป์
 • language days 2018 "Earth Talk"
 • กิจกรรม TO BE NUMBER ONE
 • ASMO THAI SCIENCE & MATH
 • ยอดนักอ่านประจำเดือน
 • ภูเก็ตวิทยาลัยก้าวไกล..สู่ไทยแลนด์ 4.0
 • วัยรุ่นวัยใส ใส่ใจสุขภาพ สู่การเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ
 • เทศกาลตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2560
 • โครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้"
 • โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ จ.พัทลุง
 • JCFL Airline and Thai Culture Traning Program
 • TEDET และ คณิตศาสตร์นานาชาติ
 • เป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด
 • ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับจังหวัด
 • แนะแนวศึกษาต่อ สำหรับนักเรียน ชั้นม.6
 • กรมยุทธศึกษา ทหารเรือ
 • แนะแนวศึกษาต่อสำหรับนักเรียน ชั้นม.5
 • กิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 62
 • โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
 • แสดงความยินดีคุณครูสอบบรรจุได้
 • ครูลูกกอล์ฟ คณาธิป สุนทรรักษ์
 • Pre-Test PKW 2018
 • ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับภาคใต้
 • คณะผู้บริหารจัดเลี้ยงปีใหม่ 2561
 • มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนในการสอบ SEC
 • ผลการเรียนเพิ่มขึ้น 0.2 ในระดับ ม.ปลาย
 • โรงเรียนทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
 • การแข่งขันการเขียนโปรแกรมและหุ่นยนต์
 • เด็กดี ศรี ภว.
 • การแข่งขันตอบปัญหาสิ่งแวดล้อม
 • การแข่งขันเคมีนานาชาติ
 • ชุมนุมเทคนิคการเชียร์
 • โครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจของเรา
 • วันธารน้ำใจให้ลูกภ.ว. ประจำปี 2560
 • ตัดต่อภาพยนต์สั้น
 • งานประชาสัมพันธ์
 • วงโยธวาทิต
 • งานสภานักเรียน
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ
 • หลาดนัด ภว. พอเพียง
 • ล้านลูก ล้านพลัง สร้างฝันเด็กไทย
 • ฝึกคัดอัษรจีน
 • งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560
 • ประชุมครูและบุคลากร
 • โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
 • ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 ชีววิทยา
 • เปิดค่ายวิชาการ มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
 • นิเทศติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษา
 • ฟุตบอล อบจ.ภูเก็ต จูเนียร์ลีก ประจำปี 2560
 • ประชุมเตรียมความพร้อม
 • มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีเกรดเพิ่ม 0.2
 • มอบเกียรติบัตร กิจกรรม 5ส
 • โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
 • กิจกรรมแสดงมุฑิตาจิต
 • โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จ.เชียงใหม่
 • World-Class Standard School Symposium
 • โครงการไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • ASPC 2017
 • โครงการวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Go To Knows)
 • มอบเกียรติบัตรสากล DELF A1-A2
 • การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
 • สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2560
 • Southern EP/MEP Open House 2017
 • กิจกรรมน้าต่อไฟให้เด็กไทยฯ
 • โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติฯ
 • พิธีประดับอินทรธนูลูกเสือ
 • ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติฯ
 • พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
 • การแข่งขันทักษะภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2560
 • Southern EP/MEP Open House 2017
 • งานวันวิชาการเปิดบ้านห้องเรียนพิเศษ
 • โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
 • โรงเรียนทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร
 • คณะศึกษาดูงานวิเทศสัมพันธ์ โปรแกรมญี่ปุ่น
 • English Camp for Regualar Programme
 • พิธีทบทวนคำปฏิญาณตน
 • พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
 • งานวิชาการมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีระดับ ม.ปลาย
 • งานวิชาการมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีระดับ ม.ต้น
 • ถวายพระพรชัยมงคลและทำบุญตักบาตร
 • ค่ายนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์
 • สมโภชเทียนพรรษา
 • โครงการ 3 อ. พิชิตพุง พิชิตโรค
 • แนะแนวการเตรียมสอบ ระบบใหม่ TCAS Desk61
 • ประชาสัมพันธ์ เทศกาลดวงดาวหรือทานาบะตะ
 • PKW L.A.D Camp
 • พิธีประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
 • ค่ายแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE
 • กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
 • กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
 • ค่ายสานสัมพันธ์น้องพี่ EP/MEP
 • เยี่ยมชมเรือฝึกนักเรียนเดินเรือพาณิชย์
 • วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
 • MEP English Camp in Perth, Australia
 • ครอบครัวพอเพียง 5 คำ 5 ข้อที่พ่อสอน
 • ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล
 • การอบรมคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร OBECQA
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและคณะ
 • โรงแรม Hilton จัดกิจกรรมเส้นทางสู่อาชีพฯ
 • การประชุมสัมมนาทางวิชาการ
 • โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก
 • การประชุม สมาคมผู้บริหาร
 • การประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน
 • การประเมินผลขั้นปฏิบัติ (การตรวจขั้นที่ 5)
 • งานปัจฉิมนิเทศ ม.3
 • รับเสื้อสามารถ
 • งานปัจฉิมนิเทศ ม.6
 • MOU : The State of Queensland, Australia
 • คณะครูและสภานักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
 • ผลการเรียนเพิ่มขึ้น 0.2 ระดับชั้น ม.4-6
 • ผลการเรียนเพิ่มขึ้น 0.2 ระดับชั้น ม.1-3
 • Thailand Education Development and Evaluation Tests
 • TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 7
 • AV TEAM PKW
 • งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 • Angels Secret Language Day 2017
 • การนำเสนอผลงานนักเรียนรายวิชา IS (Independent Study)
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • งานสารสนเทศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
 • การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 66
 • กิจกรรมออกกำลังกาย
 • กิจกรรมยอดนักอ่าน
 • มอบของที่ระลึกแก่นักเรียนแลกเปลี่ยน (AFS)
 • โรงพยาบาลสิริโรจน์ ภูเก็ต
 • เยี่ยมคารวะ ผู้มีอุปการะต่อโรงเรียน
 • กิจกรรมออกกำลังกาย
 • กิจกรรมเทศกาลตรุษจีน
 • กิจกรรมแนะแนว ระดับชั้นม.4
 • กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้น ม.1
 • ชมรมกีฬาศิษย์เก่าภูเก็ตวิทยาลัย
 • คณะกรรมการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้นำฯ
 • ตรวจสุขภาพ นักเรียน ประจำปี
 • มอบเกียรติบัตรนักเรียน Pre-Test PKW
 • มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน
 • กิจกรรมออกกำลังกาย
 • เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้น ม.3
 • สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)
 • เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้น ม.2
 • กิจกรรมออกกำลังกาย
 • ร่วมแสดงความยินดี กับครูสอบบรรจุใหม่
 • ร่วมแสดงความยินดี ท่านรองผู้อำนวยการ วิชัย สุริพล
 • สโมสรอินเตอร์แรคท์
 • โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
 • การแข่งขันฟุตบอลและบาสเกตบอล
 • ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 • PKW Self - Sufficient Market ครั้งที่ 2
 • โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา
 • มอบเกียรติบัตรนักเรียน
 • มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน
 • การแข่งขันครอสเวิร์ด รายการแมกซ์พลอยส์
 • To Be number one
 • การประเมินความพร้อม หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
 • มอบเกียรติบัตรนักเรียน (ภาษาจีน)
 • มอบทุนการศึกษา
 • มอบเกียรติบัตรนักเรียน (ฝรั่งเศส)
 • มอบเกียรติบัตรยอดนักอ่าน
 • กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 • บำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ครบ 50 วัน
 • การ์ตูนแอนนิเมชั่น ชุด บลูฮีโร่ (Blue Hero)
 • การสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองเงินฝาก
 • ฝึกซ้อมการแปรอักษร
 • 10 อาชีพในฝัน
 • ศึกษาดูงานไอซีที
 • วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
 • ต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการ ดร.โกศล ใสขาว
 • ท่านรองผู้อำนวยการ ชฤทธิ์ แก้วมณี
 • กิจกรรมพลังแห่งความดี
 • วันธารน้ำใจให้ลูก ภว
 • น้อมฯรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
 • หลาดนัด ภว.พอเพียง
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มอบเกียรติบัตร
 • super full moon
 • มอบเกียรติบัตรห้องเรียนพอเพียง
 • มอบเกียรติบัตรการออมเงินธนาคารออมสิน
 • มอบเกียรติบัตรโครงการ MEP
 • โครงการ "ธรรมะสร้างแรงบันดาลใจ"
 • ประเมินความพร้อมห้องเรียนพิเศษ
 • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66
 • คณะผู้บริหารและครูศึกษาดูงาน
 • ร่วมต้อนรับคุณครูภัสราภา จันทร์เมือง
 • ร่วมแสดงความยินดี ครูธนพร ณ วาโย
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
 • แนะนำโรงเรียนกำเนิดวิทย์
 • Classroom Meeting ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
 • สอวน.ค่าย 1 วิชาชีววิทยา
 • รางวัล Best Practices
 • งานเกษียณอายุราชการ
 • สถานศึกษาสีขาว
 • Google SketchUp (โปรแกรมสร้างแบบจำลอง 3D)
 • กีฬาสานสัมพันธ์
 • Best Practices
 • ร่วมเลี้ยงส่งครูปาจรีย์ บุญรักษ์
 • โรงเรียนสุรนารีวิทยา
 • คณะผู้บริหารและครูเครือข่ายฯ จังหวัดชุมพร ศึกษาดูงาน
 • มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนระดับชั้นม.ปลาย
 • พิธีมอบทุนการศึกษาและส่งมอบตัวครูรุ่นที่ 2
 • Best Practice ระดับภูมิภาค รอบที่ 2
 • หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
 • การนิเทศติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษา
 • การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 • มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล แก่นักกีฬา
 • กิจกรรมวันวิชาการเปิดบ้านห้องเรียนพิเศษ
 • ประเมินความพร้อมโครงการจัดการเรียนการสอน
 • พิธีลงนามความร่วมมือองค์กรต้นแบบ
 • ประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
 • ประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66
 • สิงหาคมเดือนเเห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
 • กิจกรรม Visiting University
 • กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • แสดงความยินดี กับนักเรียนได้ทุนศึกษาต่อ ณ ประเทศจีน
 • สโมสรอินเตอร์เรคท์
 • สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์
 • แนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 • การแข่งขันทักษะภาษาจีน
 • กิจกรรมสานฝันสู่มหาวิทยาลัย
 • การแข่งขันโต้วาที
 • มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ในชุมนุมเทคนิคการเชียร์
 • พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 • ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 • ถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคล วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
 • กิจกรรม เด็กไทยทันสื่อ ICT
 • มอบเกียรติบัตร เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ
 • พระเทศนาธรรมเนื่องในวันแม่ ระดับชั้น ม.2
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Authentic Assessment
 • กิจกรรมวัน Big Day
 • กิจกรรมกีฬาสี PKW SPORT DAY
 • การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
 • งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
 • ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
 • คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนว
 • โครงการพัฒนาครูผู้ช่วย
 • การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ
 • คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนขุนยวมวิทยา
 • มอบของขวัญนักเรียน AFS
 • ศึกษาดูงาน งานแนะแนว
 • เชิดชูพระสุนทรโวหาร
 • โครงการสอบวัดความรู้ภาษาจีน HSK
 • บาสเกตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
 • กิจกรรมยอดนักอ่าน
 • ฺBest Practice
 • ครูดีในดวงใจ
 • วันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ
 • ร่วมแสดงความยินดี
 • รากแก้วการอ่าน แผ่ก้านการเรียนรู้
 • PSU Road Show
 • โครงการสานฝันสู่มหาวิทยาลัย
 • ประดับเข็มสภานักเรียน 59
 • กิจกรรมวันสุนทรภู่
 • โรงพยาบาลดีบุก รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
 • ค่ายแกนนำ TO BE Number One
 • ตรวจสุขภาพ ประจำปี 2559
 • โครงการฝึกอบรมการทำอาหารญี่ปุ่น (ซูชิ)
 • เลือกตั้งสภา 59
 • กิจกรรมวันไหว้ครู
 • พิธีประดับบ่าลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น ม.2
 • ประชุมคณะผู้บริหารและครู กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
 • ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ม.5 และม.6
 • ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ม.1 - ม.4
 • เทศกาลบ๊ะจ่าง
 • มอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่ได้คะแนน O-NET สูงสุด
 • มอบเกียติบัตรแก่นักเรียน ฟิสิกส์และชีววิทยา โอลิมปิก ระดับชาติ
 • มอบเกียติบัตรสภานักเรียน ปีการศึกษา 2558
 • ต้อนรับคณะกรรมการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ
 • แนะนำครูเจ้าของภาษา
 • ประชาสัมพันธ์โครงการ AFS
 • นายกพบเพื่อนครู
 • ต้อนรับคุณครูพัฒนพล นำพากิจ
 • ต้อนรับคุณครูพรชนก วงศ์ไชย
 • ร่วมแสดงความยินดีกับครูสอบบรรจุและแต่งตั้ง
 • ประชุมมอบตัวนักเรียน ม.1 และ 4
 • ยืนยันสิทธินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • ร่วมแสดงความยินดีกับครูปราณี วิชิตบุตร
 • ชงโคเกมส์ 2559
 • การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
 • มอบตัวนักเรียนใหม่ ประเภทห้องเรียนพิเศษ
 • งานปัจฉิมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2558
 • การแข่งขันแชร์บอลระหว่างทีมครู และนักเรียน ชั้นม.6
 • การแข่งขันการนำเสนอผลงาน IS ระดับโรงเรียน
 • การแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปี 2558 ระดับภาคใต้
 • มอบเกียรติบัตรลูกเสือ ต้านยาเสพติด
 • มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนในงาน AV Team, สภานักเรียน และ เทคนิคการเชียร์
 • มอบเงินกิจกรรม Run For Love PKW
 • มอบเกียรติบัตรเด็กดีศรีภูเก็ต
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • มอบเกียรติบัตร นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย ที่มีผลการเรียนตั้งแต่ 3.75
 • RED CARPET LANGUAGE DAY
 • โครงการสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อก้าวสู้มหาวิทยาลัย
 • กิจกรรมรักการอ่าน
 • กิจกรรม โต้วาที
 • ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
 • รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
 • มอบเกียรติบัตร ยอดนักอ่าน
 • มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนจิตอาสา AV Team PKW
 • มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนจิตอาสา วงโยธวาธิต
 • มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนจิตอาสา งานประชาสัมพันธ์
 • มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน สำหรับโครงการทดสอบคณิตศาสตร์นานาชาติ
 • พิธีมอบเกียรติบัตร โครงการทดสอบความรู้ Pre-Test PKW
 • มอบเกียรติบัตรรางวัลการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
 • มอบเกียรติบัตรตอบปัญหาประวัติศาสตร์
 • มอบเกียรติบัตรนักเรียนในการแข่งขันทางคณิตศาสตร์
 • มอบเกียรติบัตรเพชรยอดมงกุฎวิชาประวัติศาสตร์
 • การแข่งขัน Run For love ครั้งที่ 1
 • มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน T-DET
 • มอบเกียรติบัตร นักเรียนระดับชั้นม.ต้น ที่มีผลการเรียนตั้งแต่ 3.75
 • คณะครู และนักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2 จังหวัดตรัง
 • กิจรรมอำลา พี่ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2558
 • เทศกาลตรุษจีน
 • มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนประชาสัมพันธ์ และสารวัตรสนาม
 • มอบเกียรติบัตร นักเรียนทำความดี
 • RED CARPET LANGUAGE DAY
 • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับชาติ
 • มอบของที่ระลึกนักเรียนแลกเปลี่ยน
 • มอบของที่ระลึกนักเรียนแลกเปลี่ยน
 • กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • กิจกรรมติว ระดับชั้น ม.5 และ ม.6 โดย อ.ปิง
 • พิธีเปิดกีฬาอำลา ม.6 ประจำปีการศึกษา 2558
 • กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 • ปลุกพลังฝันจิ้งจอกพันธ์สยาม
 • แนะแนวอาชีพแพทย์
 • ติว O-Net ฟิสิกส์ ม.3
 • โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ "11 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี...เพื่อสังคม"
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
 • โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 • กิจกรรมสภานักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
 • กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้น ม.1
 • ติวคณิตศาสตร์นานาชาติ ม.ต้น
 • การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
 • วันครู ครั้งที่ 60 ประจำปี 2559
 • คณะศึกษาดูงาน จากโครงการ MLP
 • การแข่งขันความสามารถพิเศษวัฒนธรรมจีน ระดับภาคใต้
 • Mahidol University International College (MUIC)
 • มอบรางวัลคะแนน O-Net 100 เต็ม
 • สวัสดีปีใหม่ 2559
 • กิจกรรมในโครงการมัคคุเทศก์น้อย (Young Guide)
 • นักเรียนระดับชั้น ม.1, 3, 5 ตอบแบบสอบถามเรื่อง ยาเสพติด
 • การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับภาคใต้
 • ประชุมครูและบุคลากร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
 • ผู้บริหารเยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่
 • มอบทุนการศึกษาโครงงานทดสอบ PRE-ม.ต้น & ADMISSIONS
 • การทดสอบ Pre O-net ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
 • การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชน ประจำปี 2558
 • ผู้บริหารและครู โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา ศึกษาดูงาน
 • กิจกรรมเด็กไทยดรีมทีม AMARIN 34 HD
 • ตัวแทนผู้บริหาร และคณะครู ร่วมลงนามถวายพระพรชัยและถวายสัตย์ปฏิญาณ
 • วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช และกิจกรรมวันพ่อประจำปี 2558
 • โครงการ DLIT (Google Apps for Education)
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มอบเกียรติบัตรนักเรียน
 • ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 • กิจกรรม "ค่ายจริยธรรม" ระดับชั้น ม.2
 • วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
 • สอบทฤษฎี นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3, 5 ศูนย์จังหวัดภูเก็ต
 • กิจกรรมแนะแนวอาชีพ จาก Flying anuman
 • งานแถลงข่าว กิจกรรม RUN FOR LOVE @ PKW
 • โครงการสร้างแรงบันดาลใจ
 • กิจกรรมยอดนักอ่าน
 • มอบเกียรตินักเรียนในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 จังหวัดภูเก็ต
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มอบเกียรตินักเรียน
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มอบเกียรตินักเรียน
 • ฟังการบรรยายธรรมจาก แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
 • IMSO 12th 2015 Thailand
 • IMSO 12th 2015 Thailand
 • ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์สถานศึกษา 3 ปี
 • กิจกรรมแนะแนวอาชีพ
 • ศิษย์เก่ารุ่น ศภว.สภก.316, 518 ฟ้าสีทอง
 • วันธารน้ำใจสู่ลูก ภว.
 • การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับจังหวัดภูเก็ต
 • การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับจังหวัดภูเก็ต
 • BOT Challenge & Experience 2015
 • คณะครูและบุคลากร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ศึกษาดูงาน
 • พิธีปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2558
 • บรรยากาศการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2558
 • ด้วยรักและห่วงใย มุ่งมั่นสานฝันสู่รั้ว มหาวิทยาลัย
 • โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • Google Apps for Education (DLIT)
 • พิธีเปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2558
 • กิจกรรมติว GAT - PAT กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • คณะครูและบุคลากร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ศึกษาดูงาน
 • คณะผู้บริหารและครูกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ศึกษาดูงาน
 • Integrated Skills and Techniques of Making Test
 • ประชุมเตรียมความพร้อม การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
 • คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
 • การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎภาษาไทย ครั้งที่ 12
 • เกษียณเกษมเปรมปรีดิ์ น้อมยินดีด้วยสักการ
 • การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
 • การแข่งขันสารานุกรมไทย ครั้งที่ 21 และการแข่งขันกิจกรรม "ภาษาไทยรำลึก"
 • การแข่งขันทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
 • มอบเกียรติบัตรและสายสะพาย ลูกเสือ
 • กลุ่มงานบริหารวิชาการมอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
 • โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย ศึกษาดูงาน
 • โครงการ Active Citizen พลังพลเมือง ต่อต้านคอร์รัปชั่น
 • ปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 - 3
 • โครงการอบรมห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1, 2/2 และ 2/3
 • การแข่งขันละครสั้นและเล่านิทานภาษาจีน ระดับภูมิภาค
 • ร่วมแสดงความยินดีและเดินทางไปส่ง ผู้อำนวยการสนิท รอดเซ็น
 • ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการชฤทธิ์ แก้วมณี
 • โครงการแนะแนวเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงาน
 • มอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียน ในการแข่งขันฟุตบอ
 • การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษในงาน EP Southern 2014
 • การแข่งขันทักษะภาษาไทยฝั่งอันดามัน 5 จังหวัด
 • โครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ยสามัคคี 60 ปี สยามบรมราชกุมารี สดุดีทั่วไทย"
 • การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 12
 • YCPC 4th
 • SITC 2014
 • Sponsor Basketball Thailand Championship 2015
 • โครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
 • พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2558
 • อบรม DLIT (Google App for Education)
 • ประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การศึกษารูปแบบสภาการศึกษาจังหวัดฯ
 • งานเลี้ยงผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 • งานวันภาษาไทย
 • มอบเข็มประดับสำหรับสภานักเรียน
 • Bike for Mom
 • โครงการสัปดาห์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
 • ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 • พิธีมอบเสื้อ ตราสัญลักษณ์ ชมรมคนรักในหลวง จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 2
 • กิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 • โครงการส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กวัยรุ่น
 • แนะแนวการสอบ IELTS และทำการทดสอบ Pre-IELTS
 • การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2558
 • เทศบาลตำบลรัษฎา และ ศภว.รุ่นเฟื่องฟ้า มอบเงินเพื่อสร้างศูนย์สืบค้นและแหล่งเรียนรู้สังคมศึกษา
 • มอบของที่ระลึกสำหรับ นักเรียนแลกเปลี่ยน
 • การติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
 • โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. 25 ศึกษาดูงาน
 • การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
 • โครงการ "เยาวชนไทยกับประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"
 • คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงาน
 • งานเลี้ยงแสดงความยินดีและเดินทางไปส่ง คุณครูพิมศรันย์ นาคพังกาญจน์
 • พิธีมอบเสื้อ ตราสัญลักษณ์ ชมรมคนรักในหลวง จ.ภูเก็ต
 • แสดงความยินดีและเดินทางไปส่ง ผู้อำนวยการณัฐญาพร เสวตานนท์
 • โครงการ "การบริจาคดวงตา อวัยวะ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"
 • กิจกรรมสัปดาห์ไกล่เกลี่ย ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
 • งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับ รองฯณัฐญาพร เสวตานนท์
 • เทศกาลทานาบาตะ
 • โรงเรียนมัธยมศึกษา จ.พะเยา ศึกษาดูงาน
 • พิธีประดับบ่าลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม.2
 • วันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558
 • ติววิชาคณิตศาสตร์ ม.6
 • ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เครือข่าย (Network)
 • ติววิชาภาษาอังกฤษ ม.6
 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
 • กิจกรรม วันสุนทรภู่
 • วันต่อต้านยาเสพติด
 • "ค่ายเยาวชน ปตท.รักษ์ทะเลไทย" ครั้งที่ 10
 • กิจกรรมอบรมหลักสูตรธรรมะอารมร์ดี
 • พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
 • จัดงานเทศกาลบ๊ะจ่าง
 • กิจกรรมทอดผ้าป่าการกุศล เพื่อสร้างอาคาร 6 ชั้น
 • คุณธวัช เตียววัฒนกุล และคณะ บจก.ภูเก็ตธานีเรียลเอสเตทส์ มอบซองผ้าป่า
 • โรงเรียนสงขลาวิทยาคม จังหวัดสงขลา ศึกษาดูงานสภานักเรียน
 • นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศึกษาดูงาน
 • ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
 • รำลึกครูกลอนสุนทรภู่ 26 มิถุนายน
 • การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 12
 • พิธีมอบทุนการศึกษา และส่งต่อครู รุ่นที่ 1
 • หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
 • ประชุมเตรียมข้อมูลประกอบการพิจารณาของบประมาณ
 • การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 12
 • MOU ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (มอ.วิทยาเขตภูเก็ต) กับ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
 • กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม.2
 • กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม.1
 • การแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชน จังหวัดภูเก็ต
 • ถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวา
 • ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวา
 • เลี้ยงส่ง รองฯ พนมไพร วงศ์คลองเขื่อน
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • การแข่งขัน SITC 2014
 • ต้อนรับ ผู้อำนวยการ อุเทน จิตต์สำรวย
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
 • โครงการจัดอบรมค่ายความรู้ คู่คุณธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 •    
  งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
  Innovative and Technology for Learning Center
  © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School