*ค้นหาจาก ชื่อ หรือ ส่วนหนึ่งของเนื้อหา

รายการกิจกรรมทั้งหมด
 • นักเรียนเข้ารับฉีดวัคซีน Pfizer เข็มแรก
 • นักเรียนเข้ารับฉีดวัคซีน Pfizer เข็มแรก
 • โครงการค่ายวิชาการ ระดับชั้น ม.1
 • พิธีวางพวงมาลา
 • The IELTS preparation course
 • การประเมินครูผู้ช่วย
 • งานเกษียณอายุราชการ
 • งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 (ระบบออนไลน์)
 • คืนเงินค่ากิจกรรมห้องเรียนพิเศษ English Program (EP)
 • พิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา
 • กิจกรรมอนุรักษ์ ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
 • สุ่มเก็บตัวอย่าง หาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • คัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร ปี 1
 • กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนโครงการสหวิทยาการ (MIP)
 • ประชุมการขับเคลื่อนนโยบาย
 • การประเมินผลงาน เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ ว.21
 • การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนา อย่างเข้มของครูผู้ช่วย
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหน้ากากอนามัย
 • ประชุมออนไลน์การดำเนินงานประชุมออนไลน์
 • ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
 • คณะผู้บริหาร และคณะครู เข้าประชุมร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.
 • คณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมออนไลน์ ทั่วประเทศ
 • การมอบตัวนักเรียนและรับหนังสือเรียน ม.4
 • การมอบตัวนักเรียนและรับหนังสือเรียน ม.1
 • บรรยากาศการรับหนังสือเรียนของนักเรียน
 • ประชุมออนไลน์ผู้บริหาสถานศึกษา
 • การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับโรงเรียน
 • การสอบเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
 • การสอบเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 • นิเทศออนไลน์​จากกลุ่มนิเทศก์ฯ​ สพม.14
 • รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ของนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ
 • การสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนทั่วไป ม.1 และ ม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ
 • ประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • ต้อนรับ คุณครูอรุณรัก กู้เกียรติกูล
 • มอบเสื้อให้กับนักเรียน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ สอวน.
 • ร่วมต้อนรับ คณะคุณครูที่ได้ย้ายมาปฏิบัติราชการ
 • วันจักรี
 • คุณครูจันธิรัตน์ หมายจิตร
 • Gifted Program : ICE
 • วันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
 • ปัจฉิมนิเทศ ม.6
 • ปัจฉิมนิเทศ ม.3
 • งานสัมมนาประจำปี ของชมรม Bonjour Phuket
 • การแสดงดนตรี "แลโด้โหม๋ดนตรี ภว.63"
 • กิจกรรมชมภาพยนตร์ฝรั่งเศส
 • ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
 • มอบเกียรติบัตร ของ สสวท.
 • มอบเกียรติบัตรโครงการ TEDET
 • ASMO Education มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล
 • เครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มอบทุนการศึกษา
 • งานสวดพระอภิธรรมพระครูครุกิจจานุการ
 • ค่ายการสร้างรถหุ่นยนต์อย่างง่าย
 • พิธีวางพวงมาลาท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2564
 • มอบทุนการศึกษาโครงการ Englisg Program
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • PKW Pre-test ประจำปี 2564
 • ร่วมกิจกรรมเทศกาลอาหารพื้นเมืองชาวภูเก็ต
 • Gifted Program : SMP
 • วันมาฆบูชา
 • กิจกรรมแนะแนวเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • กิจกรรมเรียนรู้ความสำคัญวันมาฆบูชา
 • ร่วมพิธีวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
 • กิจกรรมติวความรู้พิชิต PAT 7.4 ภาษาจีน
 • การแข่งขัน To be Number One IDOL
 • การขึ้นทะเบียนนำปลดนักศึกษาวิชาทห่ารชั้นปีที่ 3
 • การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์ ว.21
 • ประชุมครูและบุคลากร
 • การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ICE
 • คัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 • คัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 • ติวความรู้ก่อนสอบ HSK
 • Gifted Program : SMP
 • ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน
 • การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • STEM ของนักเรียน English Program
 • การทดสอบความรู้ Gifted Program : SMP
 • PKW Pre - Test 2021
 • จิตอาสาดีเด่น
 • การสอนออนไลน์
 • ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผ่านระบบทางไกล
 • ประชุม Video conference
 • การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน
 • การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ โดยใช้ Google Forms
 • โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
 • PKRU BOOK FAIR 2020
 • "วันธารน้ำใจให้ลูก ภ.ว."
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ
 • การเรียนธรรมศึกษาชั้นโทและชั้นเอก
 • พิธีมอบทุนการศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง
 • โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง
 • วิชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
 • กิจกรรมสภานักเรียน
 • การประเมินของครูผู้ช่วย
 • กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 • โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
 • ร่วมพิธีวางพานพุ่ม
 • พิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ
 • งานเดิน - วิ่ง การกุศล "BACK TO SCHOOL"
 • การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์ ว.21
 • กิจกรรมค่ายรู้จักตน รู้จักคน รู้จักงาน
 • โรงเรียนสตรีพังงา จังหวัดพังงา
 • การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์ ว.21
 • ค่ายวิชาการ ม.1
 • โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง
 • การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์ ว.21
 • วันวชิราวุธ
 • วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
 • โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี
 • ค่ายพัฒนาภาวะผู้นำและเสริมสร้างศักยภาพ
 • ร่วมพิธีสวดมนต์
 • ร่วมพิธีสวดมนต์
 • การประชุมผู้ปกครอง
 • การประชุมครูและบุคลากร
 • ค่ายวิชาการ ม.3
 • ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
 • ร่วมต้อนรับคณะทูตฝรั่งเศส
 • การเปิดซองพิจารณาครุภัณฑ์
 • ร่วมแสดงความยินดีกับ นายธีรชัย รัตนรังษี
 • ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 • ร่วมแสดงความยินดีกับ นายบรรจง หนูไชยา
 • ร่วมแสดงความยินดีกับ นายจักรพันธ์ อุดทะดาดวง
 • การแสดงดนตรี "แลโด้โหม๋ดนตรี ภว.63"
 • โรงเรียนสภาราชินี 2 จังหวัดตรัง
 • รางวัลพระราชทาน
 • ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช
 • ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันคล้ายวันพระราชสมภพ 120 ปี
 • การสอบวัดระดับ ASMO
 • กิจกรรมโครงการ 15 ปี
 • ร่วมแสดงความยินดี ได้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
 • การประเมิน
 • การประชุมและคัดเลือก คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
 • การประชุม คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
 • เลื่อนวิทยฐานะ ว.๒๑
 • สนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา
 • งานแสดงมุทิตาจิต
 • งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ
 • พิธีไหว้ครู
 • การประชุมผู้อำนวยการ
 • การแข่งฟุตบอลอำลา
 • การเลือกตั้ง สภานักเรียน
 • การปราศัยก่อนการเลือกตั้งสภานักเรียน
 • การพัฒนาครูแนะแนว
 • กิจกรรมติวเข้ม เติมเต็มความรู้สัญจร
 • โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
 • สะเต็มศึกษา
 • เปิดกองลูกเสือ
 • โครงการการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
 • คณะศึกษาดูงาน โครงการ (EP/MEP)
 • การจัดทำแผนพ้ฒนาการจัดการศึกษา
 • "การเสริมสร้างธรรมภิบาลกับคนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านทุจริต"
 • ประชุมครู
 • โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการ
 • พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
 • ครูดีในดวงใจ
 • อบรมครู การวัดประเมินผล
 • "โครงการก้าวสู่มหาวิทยาลัยดังใจฝัน 63"
 • ร่วมแสดงความยินดี
 • ประชุมประเมินและพิจารณาความพร้อม หลักสูตร ICE ระดับ ม.ต้น
 • มูลนิธิสตรีนานาชาติภูเก็ต มอบทุนการศึกษา
 • ทดสอบร่างกายเพื่อเข้าเรียนวิชาทหาร
 • ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน
 • MOU หลักสูตรภาษาต่างประเทศ (EP)
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
 • สอบคัดเลือก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
 • เปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2563
 • พิธีมอบทุนการศึกษา โครงการสร้างครู
 • ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ
 • ประชุมผู้ปกครองห้องโครงการพิเศษ ICE ระดับชั้นม.6
 • คุณครูฑิตฐินันท์ ชูทอง
 • เยี่ยมบ้านนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 • พิธีรับมอบซิมอินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษา
 • ประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน
 • นิเทศติดตาม การเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาทางไกล
 • มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • ครูสุกัญญา สมุทร
 • ประเมินครูผู้ช่วย
 • สอบคัดเลือก ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป
 • สอบคัดเลือก ม.1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป
 • ยืนยันสิทธิความสามารถพิเศษ
 • ทดสอบความสามารถพิเศษ ม.4
 • ทดสอบความสามารถพิเศษ ม.1
 • จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา
 • อบรม G Suite (Google Class, Google Meet)
 • มอบตัวและประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ ม.4
 • มอบตัวและประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ ม.1
 • รายงานตัวนักเรียนที่สอบผ่านโครงการห้องเรียนพิเศษ
 • สดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2563
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • พิธีวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
 • ธนาคารโรงเรียน
 • มอบเสื้อ โอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
 • ASMO THAI COMPETITION 2019
 • โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ บัณฑิตแนะแนว
 • กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ (IELTS) สำหรับครู
 • เสริมทักษะภาษาอังกฤษ (IELTS) สำหรับนักเรียน
 • รพ.วิชระภูเก็ต
 • วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
 • คณิตศาสตร์นานาชาติ
 • LANGUAGE DAY 2020
 • ร่วมแสดงความยินดีกับนายประชาชาติ
 • โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
 • สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 • ติดตามผลประเมินสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ
 • ประเภทวิชาภาษาจีน
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ
 • เทคนิคปฏิบัติการเคมีย่อส่วน ระดับประเทศ
 • ประธานสภานักเรียน ระดับประเทศ
 • การนิเทศ ติดตาม การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET
 • มุมมองเปลี่ยน...ชีวิตเปลี่ยน
 • เทศกาลตรุษจีน
 • เด็กดีศรีภว. ประจำปีการศึกษา 2562
 • BACK TO SCHOOL 2nd Run For Junior
 • แสดงความยินดีครูมนัสชัย ดวงปัญญารัตน์
 • มอบเกียรติบัตร Pre-test PKW2020
 • วันครู ประจำปี 2563
 • เข้าค่ายแรมคืน ลูกเสือ - เนตรนารี ม.3
 • ยอดนักอ่าน ประจำเดือนธันวาคม 2562
 • มอบเกียรติบัตร Gifted Profram : SMP
 • วันชฎา-ฟ้าขาว ประจำปีการศึกษา 2562
 • แสดงความยินดีกับผู้บริหารและคณะครู
 • การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน
 • ร่วมชมปรากฎการณ์สุริยุปราคา
 • รับสมัคร Gifted Program : SMP
 • กิจกรรมวันคริสต์มาส
 • สุขศึกษาและพลศึกษา
 • มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
 • Family Run M.2-2562
 • ค่ายแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE
 • รางวัลชมเชย นักเรียนพระราชทาน
 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
 • ฟุตซอลประเพณี ม.ต้น
 • มอบเกียรติบัตรสารวัตรนักเรียน
 • มอบรางวัลการแข่งขันกีฬาอำลา
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • PRE-TEST PKW2020
 • สพม.14
 • กิจกรรพัฒนาผู้เรียน งานห้องสมุด
 • ถวายบังคมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
 • ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • ประเภทวิชา ญี่ปุ่น
 • ผลการเรียนดี ระดับ ม.ปลาย
 • วันธารน้ำใจ ให้ลูก ภ.ว.
 • โรงเรียนสุไหงโกลก จ.นราธิวาส
 • ผลการเรียนดี ระดับ ม.ต้น
 • ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต
 • งานประชาสัมพันธ์ งานโยธวาทิตและงานเอวี
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
 • ประเภทวิชา เทคโนโลยี
 • ประเมินครูผู้ช่วย
 • หลาดนัดภว พอเพียง
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • CARNIVAL BOOK FAIR
 • พ่อของเรา สอนให้พอเพียง
 • กิจกรรมกีฬาอำลา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • งานมาตรฐานสากล
 • วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
 • Student Exchange Program
 • กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น
 • ค่ายโครงการเด็กตงห่อพาตงฉิน
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • คุณครูอุไรวรรณ สมัยสงค์
 • คุณครูศศิกร นามสงวน
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 • มอบเสื้อสามารถ คณิตศาสตร์
 • กิจกรรมวันฮาโลวีน Halloween
 • การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
 • ผอ. วัชรศักดิ์ สงค์ปาน
 • ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 • โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
 • ฝรั่งเศส
 • Phuket Anti-Drug Scout Camp 2019
 • คณะกรรมการนิเทศ ติดตามเพื่อยกระดับคุณภาพ
 • งานวันวิชาการเปิดบ้านห้องเรียนพิเศษ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • โครงการก้าวสู่มหาวิทยาลัย ดังใจฝัน
 • สะพานสู่ภาษาจีน - ศรีนครคัพ ครั้งที่ 9
 • ประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563
 • ค่ายภาษาฝรั่งเศส
 • โครงการเพิ่มพูนศักยภาพทางคณิตศาสตร์
 • โรงเรียนกันตังพิทยากร
 • นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย ผลการเรียนดี
 • โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
 • งานลูกเสือ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
 • Phuket Anti-Drug Scout Camp 2019
 • YC-Youth Counselor
 • โรงเรียนนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
 • เปิดห้องชมรมเต้าเต๋อซิ่นซี
 • พิธีมอบห้องเรียนคุณภาพ Smart Classroom
 • กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในการสร้างแรงจูงใจ
 • ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง
 • SAIMC : WYMIC 2019
 • ตลาดนัดธรรมชาติ
 • มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนระดับชั้น ม.ต้น
 • มอบเกียรติบัตรประธานสี การจัดการบริหารสี
 • English Essence For O-NET M3
 • พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
 • พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 • กิจกรรมแข่งขันกีฬาสี
 • โรงเรียนกะทู้วิทยา
 • กิจกรรมวันอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2562
 • มอบรางวัล Crossword
 • ZEED CAMPUS TO SCHOOL
 • สร้างครู สร้างเยาวชน สร้างสังคมภูเก็ต
 • ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ
 • มอบเกียรตบัตรลูกเสือ
 • พิธีสวนสนาม
 • พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
 • โครงการจิตอาสา
 • ทำบุญตักบาตร และถวายพระพร
 • กิจกรรมงานวันภาษาไทย
 • โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
 • ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
 • โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
 • โรงเรียนดารุสสาลามศึกษา
 • มอบเสื้อสามารถให้กับนักเรียน
 • มอบเข็ม คณะกรรมการสภานักเรียน
 • วันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ 16 ปี
 • กล่าวคำปฏิญาณตน คณะกรรมการสภานักเรียน
 • ผู้อำนวยการ สพม.14
 • การประกวดจัดพานไหว้ครู
 • พิธีสวนสนามวันคล้ายวันวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ
 • มอบเกียรติบัตรยอดนักอ่าน
 • ค่ายส่งเสริมศักยภาพสภานักเรียน ครั้งที่ 4
 • เต้าเต๋อซิ่นซี รุ่นที่ 1
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดี
 • วันสุทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562
 • วันต่อต้านยาเสพติดโลก
 • ผลการเรียนเพิ่ม 0.2
 • มอบเสื้อสามารถให้กับนักเรียน
 • สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดกระบี่
 • วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
 • การเลือกตั้งสภานักเรียน
 • แถลงนโยบายพรรค
 • งานธนาคารโรงเรียน
 • ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ม.5, 6
 • ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ม.3, 4
 • ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ม.1, 2
 • TARO to School 2019
 • ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
 • ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
 • โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
 • วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มอบทุนการศึกษา
 • การแสดงมหรสพสมโภช
 • เปิดกองลูกเสือลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
 • เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ
 • O-Net Top 100
 • STEM EDUCAION
 • กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง
 • STEM EDUCAYION ม.ต้น
 • พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ
 • พิธีบรรพชาสามเณร
 • พิธีปลงผมนาคสามเณร
 • English Program ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
 • พิธีเจริญพระพุธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
 • ประชุมผู้ปกครองและรับมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.4
 • ประชุมผู้ปกครองและรับมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1
 • ร่วมต้อนรับคุณครูสานนท์ เพ็งแก้ว
 • ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • การอบรมครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสภาคใต้
 • ร่วมแสดงความยินดี คุณครูย้าย
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ
 • ทดสอบความสามารถพิเศษ
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน
 • ประเมินครูผู้ช่วย
 • วันถลางชนะศึก ประจำปี 2562
 • การอบรมทบทวนภารกิจลูกเสืออาสา กกต.
 • ยอดนักอ่านประจำเดือน มกราคม 2562
 • โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
 • TEDET
 • โครงการโรงเรียนสุจริต
 • โรงเรียนคุณภาพ ประจำตำบล
 • การแข่งขันดนตรีงานวันเด็ก
 • อบของที่ระลึกและต้อนรับนักเรียนกลับ
 • เทคนิคการถ่าย Street Photography
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • พิธีมอบเกียรติบัตร PKW Pre-Test
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • Idenpendent Study (IS3)
 • ติว วิชา GAT-PAT 7.1 (ฝรั่งเศล)
 • To Be Number One Idol รุ่นที่ 9
 • ครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน
 • คณะกรรมการสภานักเรียน
 • เด็กดี ศรีภว. ประจำปีการศึกษา 2561
 • การประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • พละศึกษาและสุขศึกษา
 • งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • มอบเกียรติบัตร นักเรียนช่วยงาน
 • โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์
 • โครงการ Happy free wifi
 • โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม
 • การประกวดหนังสั้น
 • มอบเกียรติบัตรนักเรียน กิจกรรม ลด ขยะ
 • PSU Road Show
 • กิจกรรมเทศกาลตรุษจีน
 • แนะแนวศึกษาต่อ
 • เสริมสร้างกลไกป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
 • STEM Base Learning
 • กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ม.3
 • การนิเทศติดตามเพื่อยกระดับ
 • การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
 • ยอดนักอ่าน
 • รากแก้วการอ่าน แผ่ก้านการเขียน
 • กิกรรมลูกเสือ ระดับชั้น ม.1
 • งานวันครู ประจำปี 2562
 • SGS Program
 • ของวัญวันเด็ก
 • DRAGON CUPS
 • กลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ
 • ทีมงานเซปักตะกร้อ จังหวัดภูเก็ต
 • โครงการเปิดบ้านห้องเรียนพิเศษ SMP
 • Christmas Day
 • World-Class Standard School Symposium 2018
 • มอบเสื้อสามารถ เพชรยอดมงกุฏ
 • มอบเสื้อสามารถ “เจียงฮายเกมส์”
 • TEDET
 • Education in American Societies
 • University of Delaware
 • มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน
 • Miss Laura Luna Braccini
 • ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
 • “หลาดนัด ภ.ว. พอเพียง” ครั้งที่ 2
 • กีฬาอำลาคัพ ชั้น ม.6
 • กิจกรรมขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา
 • Dr.Apitep Saekow
 • รณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงาน
 • MOU Stamford International University
 • ประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 6-2561
 • ค่ายแกนนำชมรม To Be Number1
 • สะเต็มศึกษา
 • ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดภูเก็ต
 • วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561
 • ห้องเรียนขงจื่อ
 • นิทรรศการ เพื่อเทิดพระเกียรติ ร.9
 • โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
 • หลาดนัด ภ.ว. พอเพียง
 • วันธารน้ำใจให้ลูก ภ.ว.
 • พลเอกโกศล ประทุมชาติ
 • Ara Institute of Canterbury
 • กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย ครั้งที่ 6
 • กิจกรรมติวเสริมความรู้วิชาภาษาไทย
 • พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • การประเมินข้าราชการครูเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ
 • JCFL Airline and Thai Culture Training Program
 • ฝึกยิงปืน นศท.ชั้นปีที่ 1 - 2
 • โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
 • การแต่งกายของนักเรียน
 • สารวัตรสนาม ชั้น ม.6
 • สภานักเรียน
 • มอบเงินสนับสนุนโครงการห้องเรียนคุณภาพ
 • กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส)
 • VDO Conference
 • เยาวชนจิตอาสา
 • รู้ทันภัยจากการค้ามนุษย์
 • วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
 • แนะแนวการศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์
 • อบรมธรรมศึกษาชั้นโทกับเอก
 • ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
 • คิดมันส์ ทันสื่อ
 • Intensive Chinese and English Program
 • กิจกรรมติวพิชิต PAT 7.4 ภาษาจีน
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • ร่วมแสดงความยินดี
 • ประชุมคุณะกรรมการ สร้างอาคารเรียน 3
 • เพชรยอดมงกุฎ ภาษาอังกฤษ
 • แนะนำครูเจ้าของภษา
 • ศูนย์ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
 • ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครู
 • พิธีเข้าประจำกองลูกเสือ-เนตรนารี
 • พิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ
 • ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • แนะแนวระบบการสอบ TCAS
 • ประชุมผู้ปกครอง นศท.
 • วันปิยมหาราช
 • มอบเกียรติบัตรครูผู้มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
 • พิธีปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ
 • ร่วมบริจาคเงินสนับสนุน smart room
 • Classroom Meeting
 • สัปดาห์วิชาการ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 • มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ว21
 • สุขสกาววันเกษียณ
 • ติววิชาการ ออนทัวร์ กัมบัตเตะ
 • กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
 • โครงการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์
 • การแข่งขันกีฬากระชับมิตร
 • มอบเกียรติบัตรบุคลากรที่ไม่มีวันลา
 • มอบเกียรติบัตรครูดีในดวงใจ
 • โครงการโรงเรียนสุจริต
 • ประชุมเตรียมความพร้อม
 • ค่ายยุวชนคนคุณธรรม
 • ระบบสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา
 • มุทิตาจิต ประจำปี 2561
 • การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 15
 • Google SketchUp
 • การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
 • สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 • งานเปิดบ้านวิชาการ ห้องเรียนพิเศษ (SMTE)
 • การแข่งขันทักษะทางคณิศาสตร์
 • CEFR กับการจัดการเรียนรู้และการประเมินทางภาษา
 • โครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ
 • ลูกเสือต้ายภัยยาเสพติด
 • Youth Counselor : YC
 • SOUTHERN EP/MEP
 • การแข่งทักษะภาษาจีน รอบคัดเลือก
 • MOU วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
 • โครงการวันพิพิธภัณฑ์ไทย
 • กิจกรรม เส้นทางการศึกษาสู่อาชีพ
 • การตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
 • กิจกรรมการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
 • ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
 • อนุรักษ์ฟื้นฟูเต่าทะเลใกล้สูญพันธุ์ในทะเลอันดามัน
 • ทำบุญตักบาตรวันแม่
 • การบรรยายเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน
 • วันรพี
 • วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
 • โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
 • โครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตย
 • การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ
 • การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน
 • กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน - อังกฤษ
 • พิธีถวายพระพรชัยมงคล
 • เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร
 • สร้างครู สร้างเยาวชน สร้างสังคมภูเก็ต
 • เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
 • พิธีถวายพระพรชัยมงคล
 • ทุนการศึกษา สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • สืบสานวันภาษาไทย
 • บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาทักษิณ
 • ประชุมภาคีเครือข่าย
 • ศิษย์เก่ามอบเสื้อนักกีฬาฟุตบอล
 • เยาวชนสตรีไทยดีเด่นประจำปี 2561
 • โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
 • ไม้ถูพื้นไฟฟ้า
 • WORKSHOP MASTER ART SERIES
 • ประชุมครูลูกจ้างและครูใหม่ ประจำปี 2561
 • ติวคณิตศาสตร์ โดย ครูกอล์ฟ
 • ม.ศ.รุ่นสุดท้าย
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • มอบเกียรติบัตร YMTF
 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • ศภว.ม.รุ่นแรก 21-26
 • พิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ
 • กิจกรรม DELE A1 et A2
 • กิจกรรมวันสุนทรภู่
 • วันต่อต้านยาเสพติดโลก
 • School Tour 2018
 • ศาลอุทธรณ์ภาค 8
 • รักการอ่าน "Read to Lead"
 • ศาลเยาวชนและครอบครัว
 • กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 "น่านเกมส์"
 • ผลิตภัณฑ์ Clean & Clear แนะนำสินค้า
 • แนะนำผู้สมัครสภานักเรียน
 • ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
 • เชียร์สนุกได้ ไร้การพนัน
 • โครงการครอบครัวพอเพียง สู่สถานศึกษาและชุมชน
 • โครงการ 3 ประสานร่วมใจ สร้างวินัยจราจร เพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา
 • มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลสอบ O-Net Top 100
 • พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • Mindfulness สู่ทักษะการใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข
 • Mahidol University International College
 • ต้อนรับคุณครูเชาวน์ สุวรรณชล
 • โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
 • Mindfulness สู่ทักษะการใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข
 • โครงการบูรณาการ สะเต็มศึกษา
 • โครงการบูรณาการ สะเต็มศึกษา
 • พัฒนาบุคลากรด้านไอซีที
 • คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561
 • รางวัลคุณภาพ OBECQA
 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องโครงการพิเศษ
 • ศิลปะหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 67
 • งานปัจฉิม ระดับชั้น ม. 3
 • การแข่งขันเพชรยอดมงกุฏ
 • IS (Independent Study)
 • สภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
 • การแข่งขันเพรชยอดมงกุฏ
 • นักเรียนแลกเปลี่ยน
 • นาฏศิลป์
 • language days 2018 "Earth Talk"
 • กิจกรรม TO BE NUMBER ONE
 • ASMO THAI SCIENCE & MATH
 • ยอดนักอ่านประจำเดือน
 • ภูเก็ตวิทยาลัยก้าวไกล..สู่ไทยแลนด์ 4.0
 • วัยรุ่นวัยใส ใส่ใจสุขภาพ สู่การเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ
 • เทศกาลตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2560
 • โครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้"
 • โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ จ.พัทลุง
 • JCFL Airline and Thai Culture Traning Program
 • TEDET และ คณิตศาสตร์นานาชาติ
 • เป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด
 • ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับจังหวัด
 • แนะแนวศึกษาต่อ สำหรับนักเรียน ชั้นม.6
 • กรมยุทธศึกษา ทหารเรือ
 • แนะแนวศึกษาต่อสำหรับนักเรียน ชั้นม.5
 • กิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 62
 • โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
 • แสดงความยินดีคุณครูสอบบรรจุได้
 • ครูลูกกอล์ฟ คณาธิป สุนทรรักษ์
 • Pre-Test PKW 2018
 • ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับภาคใต้
 • คณะผู้บริหารจัดเลี้ยงปีใหม่ 2561
 • มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนในการสอบ SEC
 • ผลการเรียนเพิ่มขึ้น 0.2 ในระดับ ม.ปลาย
 • โรงเรียนทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
 • การแข่งขันการเขียนโปรแกรมและหุ่นยนต์
 • เด็กดี ศรี ภว.
 • การแข่งขันตอบปัญหาสิ่งแวดล้อม
 • การแข่งขันเคมีนานาชาติ
 • ชุมนุมเทคนิคการเชียร์
 • โครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจของเรา
 • วันธารน้ำใจให้ลูกภ.ว. ประจำปี 2560
 • ตัดต่อภาพยนต์สั้น
 • งานประชาสัมพันธ์
 • วงโยธวาทิต
 • งานสภานักเรียน
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ
 • หลาดนัด ภว. พอเพียง
 • ล้านลูก ล้านพลัง สร้างฝันเด็กไทย
 • ฝึกคัดอัษรจีน
 • งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560
 • ประชุมครูและบุคลากร
 • โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
 • ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 ชีววิทยา
 • เปิดค่ายวิชาการ มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
 • นิเทศติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษา
 • ฟุตบอล อบจ.ภูเก็ต จูเนียร์ลีก ประจำปี 2560
 • ประชุมเตรียมความพร้อม
 • มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีเกรดเพิ่ม 0.2
 • มอบเกียรติบัตร กิจกรรม 5ส
 • โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
 • กิจกรรมแสดงมุฑิตาจิต
 • โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จ.เชียงใหม่
 • World-Class Standard School Symposium
 • โครงการไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • ASPC 2017
 • โครงการวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Go To Knows)
 • มอบเกียรติบัตรสากล DELF A1-A2
 • การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
 • สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2560
 • Southern EP/MEP Open House 2017
 • กิจกรรมน้าต่อไฟให้เด็กไทยฯ
 • โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติฯ
 • พิธีประดับอินทรธนูลูกเสือ
 • ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติฯ
 • พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
 • การแข่งขันทักษะภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2560
 • Southern EP/MEP Open House 2017
 • งานวันวิชาการเปิดบ้านห้องเรียนพิเศษ
 • โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
 • โรงเรียนทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร
 • คณะศึกษาดูงานวิเทศสัมพันธ์ โปรแกรมญี่ปุ่น
 • English Camp for Regualar Programme
 • พิธีทบทวนคำปฏิญาณตน
 • พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
 • งานวิชาการมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีระดับ ม.ปลาย
 • งานวิชาการมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีระดับ ม.ต้น
 • ถวายพระพรชัยมงคลและทำบุญตักบาตร
 • ค่ายนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์
 • สมโภชเทียนพรรษา
 • โครงการ 3 อ. พิชิตพุง พิชิตโรค
 • แนะแนวการเตรียมสอบ ระบบใหม่ TCAS Desk61
 • ประชาสัมพันธ์ เทศกาลดวงดาวหรือทานาบะตะ
 • PKW L.A.D Camp
 • พิธีประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
 • ค่ายแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE
 • กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
 • กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
 • ค่ายสานสัมพันธ์น้องพี่ EP/MEP
 • เยี่ยมชมเรือฝึกนักเรียนเดินเรือพาณิชย์
 • วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
 • MEP English Camp in Perth, Australia
 • ครอบครัวพอเพียง 5 คำ 5 ข้อที่พ่อสอน
 • ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล
 • การอบรมคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร OBECQA
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและคณะ
 • โรงแรม Hilton จัดกิจกรรมเส้นทางสู่อาชีพฯ
 • การประชุมสัมมนาทางวิชาการ
 • โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก
 • การประชุม สมาคมผู้บริหาร
 • การประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน
 • การประเมินผลขั้นปฏิบัติ (การตรวจขั้นที่ 5)
 • งานปัจฉิมนิเทศ ม.3
 • รับเสื้อสามารถ
 • งานปัจฉิมนิเทศ ม.6
 • MOU : The State of Queensland, Australia
 • คณะครูและสภานักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
 • ผลการเรียนเพิ่มขึ้น 0.2 ระดับชั้น ม.4-6
 • ผลการเรียนเพิ่มขึ้น 0.2 ระดับชั้น ม.1-3
 • Thailand Education Development and Evaluation Tests
 • TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 7
 • AV TEAM PKW
 • งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 • Angels Secret Language Day 2017
 • การนำเสนอผลงานนักเรียนรายวิชา IS (Independent Study)
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • งานสารสนเทศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
 • การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 66
 • กิจกรรมออกกำลังกาย
 • กิจกรรมยอดนักอ่าน
 • มอบของที่ระลึกแก่นักเรียนแลกเปลี่ยน (AFS)
 • โรงพยาบาลสิริโรจน์ ภูเก็ต
 • เยี่ยมคารวะ ผู้มีอุปการะต่อโรงเรียน
 • กิจกรรมออกกำลังกาย
 • กิจกรรมเทศกาลตรุษจีน
 • กิจกรรมแนะแนว ระดับชั้นม.4
 • กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้น ม.1
 • ชมรมกีฬาศิษย์เก่าภูเก็ตวิทยาลัย
 • คณะกรรมการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้นำฯ
 • ตรวจสุขภาพ นักเรียน ประจำปี
 • มอบเกียรติบัตรนักเรียน Pre-Test PKW
 • มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน
 • กิจกรรมออกกำลังกาย
 • เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้น ม.3
 • สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)
 • เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้น ม.2
 • กิจกรรมออกกำลังกาย
 • ร่วมแสดงความยินดี กับครูสอบบรรจุใหม่
 • ร่วมแสดงความยินดี ท่านรองผู้อำนวยการ วิชัย สุริพล
 • สโมสรอินเตอร์แรคท์
 • โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
 • การแข่งขันฟุตบอลและบาสเกตบอล
 • ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 • PKW Self - Sufficient Market ครั้งที่ 2
 • โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา
 • มอบเกียรติบัตรนักเรียน
 • มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน
 • การแข่งขันครอสเวิร์ด รายการแมกซ์พลอยส์
 • To Be number one
 • การประเมินความพร้อม หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
 • มอบเกียรติบัตรนักเรียน (ภาษาจีน)
 • มอบทุนการศึกษา
 • มอบเกียรติบัตรนักเรียน (ฝรั่งเศส)
 • มอบเกียรติบัตรยอดนักอ่าน
 • กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 • บำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ครบ 50 วัน
 • การ์ตูนแอนนิเมชั่น ชุด บลูฮีโร่ (Blue Hero)
 • การสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองเงินฝาก
 • ฝึกซ้อมการแปรอักษร
 • 10 อาชีพในฝัน
 • ศึกษาดูงานไอซีที
 • วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
 • ต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการ ดร.โกศล ใสขาว
 • ท่านรองผู้อำนวยการ ชฤทธิ์ แก้วมณี
 • กิจกรรมพลังแห่งความดี
 • วันธารน้ำใจให้ลูก ภว
 • น้อมฯรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
 • หลาดนัด ภว.พอเพียง
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มอบเกียรติบัตร
 • super full moon
 • มอบเกียรติบัตรห้องเรียนพอเพียง
 • มอบเกียรติบัตรการออมเงินธนาคารออมสิน
 • มอบเกียรติบัตรโครงการ MEP
 • โครงการ "ธรรมะสร้างแรงบันดาลใจ"
 • ประเมินความพร้อมห้องเรียนพิเศษ
 • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66
 • คณะผู้บริหารและครูศึกษาดูงาน
 • ร่วมต้อนรับคุณครูภัสราภา จันทร์เมือง
 • ร่วมแสดงความยินดี ครูธนพร ณ วาโย
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
 • แนะนำโรงเรียนกำเนิดวิทย์
 • Classroom Meeting ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
 • สอวน.ค่าย 1 วิชาชีววิทยา
 • รางวัล Best Practices
 • งานเกษียณอายุราชการ
 • สถานศึกษาสีขาว
 • Google SketchUp (โปรแกรมสร้างแบบจำลอง 3D)
 • กีฬาสานสัมพันธ์
 • Best Practices
 • ร่วมเลี้ยงส่งครูปาจรีย์ บุญรักษ์
 • โรงเรียนสุรนารีวิทยา
 • คณะผู้บริหารและครูเครือข่ายฯ จังหวัดชุมพร ศึกษาดูงาน
 • มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนระดับชั้นม.ปลาย
 • พิธีมอบทุนการศึกษาและส่งมอบตัวครูรุ่นที่ 2
 • Best Practice ระดับภูมิภาค รอบที่ 2
 • หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
 • การนิเทศติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษา
 • การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 • มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล แก่นักกีฬา
 • กิจกรรมวันวิชาการเปิดบ้านห้องเรียนพิเศษ
 • ประเมินความพร้อมโครงการจัดการเรียนการสอน
 • พิธีลงนามความร่วมมือองค์กรต้นแบบ
 • ประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
 • ประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66
 • สิงหาคมเดือนเเห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
 • กิจกรรม Visiting University
 • กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • แสดงความยินดี กับนักเรียนได้ทุนศึกษาต่อ ณ ประเทศจีน
 • สโมสรอินเตอร์เรคท์
 • สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์
 • แนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 • การแข่งขันทักษะภาษาจีน
 • กิจกรรมสานฝันสู่มหาวิทยาลัย
 • การแข่งขันโต้วาที
 • มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ในชุมนุมเทคนิคการเชียร์
 • พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 • ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 • ถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคล วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
 • กิจกรรม เด็กไทยทันสื่อ ICT
 • มอบเกียรติบัตร เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ
 • พระเทศนาธรรมเนื่องในวันแม่ ระดับชั้น ม.2
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Authentic Assessment
 • กิจกรรมวัน Big Day
 • กิจกรรมกีฬาสี PKW SPORT DAY
 • การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
 • งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
 • ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
 • คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนว
 • โครงการพัฒนาครูผู้ช่วย
 • การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ
 • คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนขุนยวมวิทยา
 • มอบของขวัญนักเรียน AFS
 • ศึกษาดูงาน งานแนะแนว
 • เชิดชูพระสุนทรโวหาร
 • โครงการสอบวัดความรู้ภาษาจีน HSK
 • บาสเกตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
 • กิจกรรมยอดนักอ่าน
 • ฺBest Practice
 • ครูดีในดวงใจ
 • วันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ
 • ร่วมแสดงความยินดี
 • รากแก้วการอ่าน แผ่ก้านการเรียนรู้
 • PSU Road Show
 • โครงการสานฝันสู่มหาวิทยาลัย
 • ประดับเข็มสภานักเรียน 59
 • กิจกรรมวันสุนทรภู่
 • โรงพยาบาลดีบุก รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
 • ค่ายแกนนำ TO BE Number One
 • ตรวจสุขภาพ ประจำปี 2559
 • โครงการฝึกอบรมการทำอาหารญี่ปุ่น (ซูชิ)
 • เลือกตั้งสภา 59
 • กิจกรรมวันไหว้ครู
 • พิธีประดับบ่าลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น ม.2
 • ประชุมคณะผู้บริหารและครู กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
 • ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ม.5 และม.6
 • ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ม.1 - ม.4
 • เทศกาลบ๊ะจ่าง
 • มอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่ได้คะแนน O-NET สูงสุด
 • มอบเกียติบัตรแก่นักเรียน ฟิสิกส์และชีววิทยา โอลิมปิก ระดับชาติ
 • มอบเกียติบัตรสภานักเรียน ปีการศึกษา 2558
 • ต้อนรับคณะกรรมการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ
 • แนะนำครูเจ้าของภาษา
 • ประชาสัมพันธ์โครงการ AFS
 • นายกพบเพื่อนครู
 • ต้อนรับคุณครูพัฒนพล นำพากิจ
 • ต้อนรับคุณครูพรชนก วงศ์ไชย
 • ร่วมแสดงความยินดีกับครูสอบบรรจุและแต่งตั้ง
 • ประชุมมอบตัวนักเรียน ม.1 และ 4
 • ยืนยันสิทธินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • ร่วมแสดงความยินดีกับครูปราณี วิชิตบุตร
 • ชงโคเกมส์ 2559
 • การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
 • มอบตัวนักเรียนใหม่ ประเภทห้องเรียนพิเศษ
 • งานปัจฉิมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2558
 • การแข่งขันแชร์บอลระหว่างทีมครู และนักเรียน ชั้นม.6
 • การแข่งขันการนำเสนอผลงาน IS ระดับโรงเรียน
 • การแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปี 2558 ระดับภาคใต้
 • มอบเกียรติบัตรลูกเสือ ต้านยาเสพติด
 • มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนในงาน AV Team, สภานักเรียน และ เทคนิคการเชียร์
 • มอบเงินกิจกรรม Run For Love PKW
 • มอบเกียรติบัตรเด็กดีศรีภูเก็ต
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • มอบเกียรติบัตร นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย ที่มีผลการเรียนตั้งแต่ 3.75
 • RED CARPET LANGUAGE DAY
 • โครงการสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อก้าวสู้มหาวิทยาลัย
 • กิจกรรมรักการอ่าน
 • กิจกรรม โต้วาที
 • ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
 • รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
 • มอบเกียรติบัตร ยอดนักอ่าน
 • มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนจิตอาสา AV Team PKW
 • มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนจิตอาสา วงโยธวาธิต
 • มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนจิตอาสา งานประชาสัมพันธ์
 • มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน สำหรับโครงการทดสอบคณิตศาสตร์นานาชาติ
 • พิธีมอบเกียรติบัตร โครงการทดสอบความรู้ Pre-Test PKW
 • มอบเกียรติบัตรรางวัลการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
 • มอบเกียรติบัตรตอบปัญหาประวัติศาสตร์
 • มอบเกียรติบัตรนักเรียนในการแข่งขันทางคณิตศาสตร์
 • มอบเกียรติบัตรเพชรยอดมงกุฎวิชาประวัติศาสตร์
 • การแข่งขัน Run For love ครั้งที่ 1
 • มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน T-DET
 • มอบเกียรติบัตร นักเรียนระดับชั้นม.ต้น ที่มีผลการเรียนตั้งแต่ 3.75
 • คณะครู และนักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2 จังหวัดตรัง
 • กิจรรมอำลา พี่ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2558
 • เทศกาลตรุษจีน
 • มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนประชาสัมพันธ์ และสารวัตรสนาม
 • มอบเกียรติบัตร นักเรียนทำความดี
 • RED CARPET LANGUAGE DAY
 • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับชาติ
 • มอบของที่ระลึกนักเรียนแลกเปลี่ยน
 • มอบของที่ระลึกนักเรียนแลกเปลี่ยน
 • กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • กิจกรรมติว ระดับชั้น ม.5 และ ม.6 โดย อ.ปิง
 • พิธีเปิดกีฬาอำลา ม.6 ประจำปีการศึกษา 2558
 • กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 • ปลุกพลังฝันจิ้งจอกพันธ์สยาม
 • แนะแนวอาชีพแพทย์
 • ติว O-Net ฟิสิกส์ ม.3
 • โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ "11 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี...เพื่อสังคม"
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
 • โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 • กิจกรรมสภานักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
 • กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้น ม.1
 • ติวคณิตศาสตร์นานาชาติ ม.ต้น
 • การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
 • วันครู ครั้งที่ 60 ประจำปี 2559
 • คณะศึกษาดูงาน จากโครงการ MLP
 • การแข่งขันความสามารถพิเศษวัฒนธรรมจีน ระดับภาคใต้
 • Mahidol University International College (MUIC)
 • มอบรางวัลคะแนน O-Net 100 เต็ม
 • สวัสดีปีใหม่ 2559
 • กิจกรรมในโครงการมัคคุเทศก์น้อย (Young Guide)
 • นักเรียนระดับชั้น ม.1, 3, 5 ตอบแบบสอบถามเรื่อง ยาเสพติด
 • การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับภาคใต้
 • ประชุมครูและบุคลากร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
 • ผู้บริหารเยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่
 • มอบทุนการศึกษาโครงงานทดสอบ PRE-ม.ต้น & ADMISSIONS
 • การทดสอบ Pre O-net ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
 • การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชน ประจำปี 2558
 • ผู้บริหารและครู โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา ศึกษาดูงาน
 • กิจกรรมเด็กไทยดรีมทีม AMARIN 34 HD
 • ตัวแทนผู้บริหาร และคณะครู ร่วมลงนามถวายพระพรชัยและถวายสัตย์ปฏิญาณ
 • วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช และกิจกรรมวันพ่อประจำปี 2558
 • โครงการ DLIT (Google Apps for Education)
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มอบเกียรติบัตรนักเรียน
 • ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 • กิจกรรม "ค่ายจริยธรรม" ระดับชั้น ม.2
 • วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
 • สอบทฤษฎี นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3, 5 ศูนย์จังหวัดภูเก็ต
 • กิจกรรมแนะแนวอาชีพ จาก Flying anuman
 • งานแถลงข่าว กิจกรรม RUN FOR LOVE @ PKW
 • โครงการสร้างแรงบันดาลใจ
 • กิจกรรมยอดนักอ่าน
 • มอบเกียรตินักเรียนในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 จังหวัดภูเก็ต
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มอบเกียรตินักเรียน
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มอบเกียรตินักเรียน
 • ฟังการบรรยายธรรมจาก แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
 • IMSO 12th 2015 Thailand
 • IMSO 12th 2015 Thailand
 • ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์สถานศึกษา 3 ปี
 • กิจกรรมแนะแนวอาชีพ
 • ศิษย์เก่ารุ่น ศภว.สภก.316, 518 ฟ้าสีทอง
 • วันธารน้ำใจสู่ลูก ภว.
 • การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับจังหวัดภูเก็ต
 • การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับจังหวัดภูเก็ต
 • BOT Challenge & Experience 2015
 • คณะครูและบุคลากร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ศึกษาดูงาน
 • พิธีปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2558
 • บรรยากาศการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2558
 • ด้วยรักและห่วงใย มุ่งมั่นสานฝันสู่รั้ว มหาวิทยาลัย
 • โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • Google Apps for Education (DLIT)
 • พิธีเปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2558
 • กิจกรรมติว GAT - PAT กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • คณะครูและบุคลากร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ศึกษาดูงาน
 • คณะผู้บริหารและครูกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ศึกษาดูงาน
 • Integrated Skills and Techniques of Making Test
 • ประชุมเตรียมความพร้อม การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
 • คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
 • การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎภาษาไทย ครั้งที่ 12
 • เกษียณเกษมเปรมปรีดิ์ น้อมยินดีด้วยสักการ
 • การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
 • การแข่งขันสารานุกรมไทย ครั้งที่ 21 และการแข่งขันกิจกรรม "ภาษาไทยรำลึก"
 • การแข่งขันทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
 • มอบเกียรติบัตรและสายสะพาย ลูกเสือ
 • กลุ่มงานบริหารวิชาการมอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
 • โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย ศึกษาดูงาน
 • โครงการ Active Citizen พลังพลเมือง ต่อต้านคอร์รัปชั่น
 • ปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 - 3
 • โครงการอบรมห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1, 2/2 และ 2/3
 • การแข่งขันละครสั้นและเล่านิทานภาษาจีน ระดับภูมิภาค
 • ร่วมแสดงความยินดีและเดินทางไปส่ง ผู้อำนวยการสนิท รอดเซ็น
 • ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการชฤทธิ์ แก้วมณี
 • โครงการแนะแนวเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงาน
 • มอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียน ในการแข่งขันฟุตบอ
 • การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษในงาน EP Southern 2014
 • การแข่งขันทักษะภาษาไทยฝั่งอันดามัน 5 จังหวัด
 • โครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ยสามัคคี 60 ปี สยามบรมราชกุมารี สดุดีทั่วไทย"
 • การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 12
 • YCPC 4th
 • SITC 2014
 • Sponsor Basketball Thailand Championship 2015
 • โครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
 • พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2558
 • อบรม DLIT (Google App for Education)
 • ประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การศึกษารูปแบบสภาการศึกษาจังหวัดฯ
 • งานเลี้ยงผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 • งานวันภาษาไทย
 • มอบเข็มประดับสำหรับสภานักเรียน
 • Bike for Mom
 • โครงการสัปดาห์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
 • ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 • พิธีมอบเสื้อ ตราสัญลักษณ์ ชมรมคนรักในหลวง จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 2
 • กิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 • โครงการส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กวัยรุ่น
 • แนะแนวการสอบ IELTS และทำการทดสอบ Pre-IELTS
 • การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2558
 • เทศบาลตำบลรัษฎา และ ศภว.รุ่นเฟื่องฟ้า มอบเงินเพื่อสร้างศูนย์สืบค้นและแหล่งเรียนรู้สังคมศึกษา
 • มอบของที่ระลึกสำหรับ นักเรียนแลกเปลี่ยน
 • การติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
 • โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. 25 ศึกษาดูงาน
 • การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
 • โครงการ "เยาวชนไทยกับประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"
 • คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงาน
 • งานเลี้ยงแสดงความยินดีและเดินทางไปส่ง คุณครูพิมศรันย์ นาคพังกาญจน์
 • พิธีมอบเสื้อ ตราสัญลักษณ์ ชมรมคนรักในหลวง จ.ภูเก็ต
 • แสดงความยินดีและเดินทางไปส่ง ผู้อำนวยการณัฐญาพร เสวตานนท์
 • โครงการ "การบริจาคดวงตา อวัยวะ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"
 • กิจกรรมสัปดาห์ไกล่เกลี่ย ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
 • งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับ รองฯณัฐญาพร เสวตานนท์
 • เทศกาลทานาบาตะ
 • โรงเรียนมัธยมศึกษา จ.พะเยา ศึกษาดูงาน
 • พิธีประดับบ่าลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม.2
 • วันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558
 • ติววิชาคณิตศาสตร์ ม.6
 • ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เครือข่าย (Network)
 • ติววิชาภาษาอังกฤษ ม.6
 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
 • กิจกรรม วันสุนทรภู่
 • วันต่อต้านยาเสพติด
 • "ค่ายเยาวชน ปตท.รักษ์ทะเลไทย" ครั้งที่ 10
 • กิจกรรมอบรมหลักสูตรธรรมะอารมร์ดี
 • พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
 • จัดงานเทศกาลบ๊ะจ่าง
 • กิจกรรมทอดผ้าป่าการกุศล เพื่อสร้างอาคาร 6 ชั้น
 • คุณธวัช เตียววัฒนกุล และคณะ บจก.ภูเก็ตธานีเรียลเอสเตทส์ มอบซองผ้าป่า
 • โรงเรียนสงขลาวิทยาคม จังหวัดสงขลา ศึกษาดูงานสภานักเรียน
 • นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศึกษาดูงาน
 • ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
 • รำลึกครูกลอนสุนทรภู่ 26 มิถุนายน
 • การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 12
 • พิธีมอบทุนการศึกษา และส่งต่อครู รุ่นที่ 1
 • หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
 • ประชุมเตรียมข้อมูลประกอบการพิจารณาของบประมาณ
 • การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 12
 • MOU ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (มอ.วิทยาเขตภูเก็ต) กับ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
 • กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม.2
 • กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม.1
 • การแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชน จังหวัดภูเก็ต
 • ถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวา
 • ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวา
 • เลี้ยงส่ง รองฯ พนมไพร วงศ์คลองเขื่อน
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • การแข่งขัน SITC 2014
 • ต้อนรับ ผู้อำนวยการ อุเทน จิตต์สำรวย
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
 • โครงการจัดอบรมค่ายความรู้ คู่คุณธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 •    
   
   
   
  งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School